Selasa, 13 November 2012

SYARIAT, TAREKAT, HAKIKAT DAN MAKRIFAT


Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Kata syariat telah beredar luas di kalangan umat muslim. Bahkan, dalam Al-Quran sendiri, kata tersebut telah dipakai antara lain dalam surah al-Jatsiyah ayat 18. Pemakaian kata tersebut mengacu kepada makna ajaran dan norma agama itu sendiri. Dalam perkembangan Islam munculnya tiga kata iaitu tarekat, hakikat dan makrifat, telah mengakibatkan terbatasnya pengertian syariat sehingga lebih banyak mengacu pada norma hukum. Sedangkan tiga kata lainnya menjadi terma yang terkenal dalam tasawuf. Lantaran itu ada baiknya kita lebih dahulu berbicara tentang tasawuf itu sendiri.
Mengenai golongan tasawuf ada dua pendapat. Pertama, mereka adalah golongan spiritual dalam umat Islam yang berada di tengah-tengah dua golongan lainnya yang disebut golongan formal dan golongan intelektual. Golongan intelektual ini terdiri dari ulama-ulama mutakallim (ahli teologi), sedangkan golongan formal terdiri dari ulama-ulama muhaddits dan fuqaha.
Kedua, bahawa tasawuf itu hanyalah suatu kecenderungan spiritual yang membentuk etika moral dan lingkungan sosial khusus. Sehingga seharusnya kita katakan seorang muhaddttsin sekaligus juga ulama sufiyah, begitu juga seorang mutakallimin sekaligus juga ulama sufiyah.
Ajaran tasawuf pada dasarnya merupakan sebahagian dari prinsip-prinsip Islam sejak awal. Ajaran ini tidak ubahnya merupakan usaha mendidik diri dan keluarga untuk hidup bersih dan sederhana, serta patuh melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari.
Ibnu Khaldun mengungkapkan, pola dasar tasawuf adalah kedisiplinan beribadah, konsentrasi tujuan hidup menuju Allah s.w.t (untuk mendapatkan redha-Nya), dan usaha membebaskan diri dari keterikatan mutlak pada kehidupan duniawi, sehingga tidak diperhambakan harta atau takhta, atau kesenangan duniawi lainnya.
Kecenderungan seperti ini secara umum terjadi pada kalangan golongan muslim angkatan pertama. Pada angkatan berikutnya (abad 2 Hijrah) dan seterusnya, secara beransur-ansur terjadi pergeseran nilai sehingga orientasi kehidupan duniawi menjadi lebih berat. Ketika itulah angkatan pertama golongan muslim yang mempertahankan pola hidup sederhananya lebih dikenali sebagai golongan sufiyah.
Keadaan tersebut berlanjutan hingga mencapai puncak perkembangannya pada akhir abad 4 Hijrah. Dalam masa tiga abad tersebut dunia Islam mencapai kemakmuran yang melimpah, sehingga di kalangan atasan dan menengah terdapat pola kehidupan mewah, seperti kita dapat lihat dalam karya sastera Kisah Seribu Satu Malam pada masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah.
Pada masa itu gerakan tasawuf juga mengalami perkembangan yang tidak terbatas hanya pada amalan hidup bersahaja saja, tetapi mulai ditandai juga dengan berkembangnya suatu cara penjelasan teoritis yang kelak menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut ilmu tasawuf.
Pada tingkat perkembangan inilah muncul beberapa terma yang dulunya tidak lazim dipakai dalam ilmu-ilmu keislaman. Usaha penalaran para ulama muhaddits dan fuqaha dalam menjabarkan prinsip-prinsip ajaran Islam mengenai penataan kehidupan individu dan masyarakat yang sudah berkembang selama tiga abad - dengan munculnya disiplin ilmu Tasawuf - terjadilah pemisahan antara dua pola penalaran, iaitu produk penalaran ulama muhaddits dan fuqaha yang disebut syariat, dan produk penalaran ulama tasawuf yang disebut hakikat.
Selanjutnya para fuqaha pun disebut ahli syariat dan para ulama tasawuf disebut ahli hakikat. Pada tahap perkembangannya, secara beransur-ansur pola fikir dan pola hubungan antara ahli syariat dan ahli hakikat makin berbeza. Dan ini menimbulkan banyak pertentangan antara kedua golongan tersebut. Perbezaan tersebut ditandai dengan beberapa hal berikut:

1.      Ahli syariat menonjolkan - kadang-kadang secara berlebih-lebihan - soal pengalaman agama dalam bentuk yang formalistik (syiar-syiar lahiriah). Sedang di lain pihak, para ahli hakikat menonjolkan aspek-aspek batiniah ajaran Islam.
2.      Adanya teori-teori ahli hakikat yang menggusarkan para ahli syariat, misalnya teori al-fana fi ‘l-lah (peleburan diri dalam Allah) yang dikemukakan oleh Abu Yazid al-Busthami dan teori Hub al-Lah (cinta Allah) hasil pemikiran Rabi’ah al-’Adawiyah serta teori Maqamat-Ahwal (terminal-terminal dan situasi-situasi) ciptaan Dzunn-un al-Mishri. Semua itu dianggap sebagai ajaran aneh oleh para ahli syariat.
3.      Sebahagian ahli hakikat tidak merasa terikat dengan syiar-syiar agama yang ritual-formalistik. Mereka berkata, kalau seseorang sudah mencapai darjat wali, dia sudah bebas dari ikatan-ikatan formal. Padahal, para pendahulu mereka sangat berdisiplin dalam pengalaman syariat.
4.      Ahli hakikat mendakwa, siapa yang telah sampai perjalanan rohaniahnya kepada Allah s.w.t dan sudah terlebur dirinya dalam diri Allah s.w.t, maka dia akan mampu menaklukkan alam dan melakukan hal-hal yang luar biasa (keramat).

Jurang pemisah yang semakin hari semakin melebar antara ahli syariat dan ahli hakikat makin menjadi-jadi pada sekitar akhir abad kelima Hijrah, dan Imam Ghazali berusaha memulihkannya. Dalam kaitan inilah beliau tampil dengan karya besarnya iaitu Ihya ‘Ulum al-Din. Dalam buku ini beliau mempertemukan teori-teori syariat dengan teori-teori hakikat Ternyata usaha al-Ghazali ini sangat membantu dalam merukunkan kembali antara para ahli syariat dengan ahli hakikat.
Di negara kita agak jarang dikenali atau diketahui tetapi di Indonesia kita lebih banyak mengenali ajaran tasawuf melalui lembaga keagamaan tidak formal yang namanya ‘tarekat’ - asal kata tarekat. Di Jawa Timur contohnya, kita akan temui Tarekat Qadiriyah yang cukup dikenali, di samping Tarekat Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Tijaniyah dan Sanusiyah.
Dalam satu dasawarsa terakhir ini, kita melihat adanya langkah lebih maju dalam perkembangan tarekat-tarekat tersebut dengan adanya koordinasi antara berbagai macam tarekat tersebut melalui ikatan yang dikenali dengan nama Jam’iyah Ahl al-Tarekat al-Mu’tabarah.
Pada tahun lima puluhan, kerajaan Mesir telah menempatkan pembinaan dan koordinasi tarekat-terekat tersebut di bawah Jabatan Bimbingan Nasional (Wizarah al-Irsyad al-Qaumi). Pertimbangannya ialah, bagaimanapun kewujudan penganut-penganut tarekat itu merupakan sebahagian dari potensi bangsa atau umat, yang berhak mendapatkan perlindungan dalam rangka tertib kemasyarakatan suatu negara.
Untuk lebih mengenali adanya tarekat itu, ada baiknya kita mempersoalkan bilakah munculnya tarekat (al-thuruq al-shufiyah) tersebut dalam sejarah perkembangan gerakan tasawuf. Dr. Kamil Musthafa al-Syibi dalam tesisnya tentang gerakan tasawuf dan gerakan syi’ah mengungkapkan bahawa tokoh pertama yang memperkenalkan sistem tarekat itu ialah Syekh Abdul Qadir al-Jilani (meninggal dunia pada tahun 561 Hijrah/1166 Masehi) di Baghdad. Ajaran tarekatnya menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, yang mendapat sambutan luas di Aljazair, Ghinia dan Jawa, Indonesia
Sedangkan di Mesir, tarekat yang ramai pengikutnya ialah Tarekat Rifa’iyyah yang dibangunkan oleh Sayid Ahmad al-Rifa’i. Dan tempat ketiga diduduki oleh tarekat ulama penyair kenamaan Parsi, Jalal al-Din al-Rumi (meninggal dunia pada tahun 672 Hijrah/1273 Masehi). Beliau membuat tradisi baru dengan menggunakan alat-alat muzik sebagai sarana zikir. Kemudian sistem ini berkembang terus dan meluas.
Dalam period berikutnya muncul tarekat al-Syadziliyah yang mendapat sambutan luas di Moroco dan Tunisia khususnya, dan dunia Islam bahagian Timur pada umumnya. Yang juga perlu dicatat di sini ialah munculnya Tarekat Sanusiyah yang mempunyai disiplin tinggi mirip disiplin tentera. Di bawah syeikhnya yang terakhir iaitu Sayyid Ahmad al-Syarif al-Sanusi berjaya menggalang satu kekuatan penentangan rakyat yang mampu memerangi kolonial Itali, Perancis dan Inggeris secara berturut-turut, dan akhirnya membebaskan wilayah Libya.
Mungkin sifat keras dari iklim yang dibentuk Tarekat Sanusiyah inilah yang mewarnai Mu’ammar al-Qadafi mengambil alih kekuasaan dan berkuasa sehingga saat ini sebagai Ketua Negara tersebut. Nicholson mengungkapkan hasil pengkajiannya bahawa sistem hidup bersih dan bersahaja (zuhud) adalah dasar semua tarekat yang berbeza-beza itu. Semua pengikutnya dididik dalam disiplin tersebut, dan pada umumnya tarekat-tarekat tersebut walaupun beragam namanya dan metodnya, tetapi ada beberapa ciri yang menyamakannya iaitu:

1.      Ada upacara khusus ketika seseorang diterima menjadi penganut (murid). Ada kalanya sebelum yang berkenaan diterima menjadi penganut, dia harus terlebih dahulu menjalani masa persiapan yang berat.
2.      Memakai pakaian khusus (sedikitnya ada tanda pengenalan)
3.      Menjalani riyadlah (latihan dasar) berkhalwat. Menyepi dan berkonsentrasi dengan sembahyang dan puasa selama beberapa hari (kadang-kadang sampai 40 hari).
4.      Menekuni pembacaan zikir tertentu (aurad) dalam waktu-waktu tertentu setiap hari, ada kalanya dengan alat-alat bantu seperti muzik dan gerak badan yang dapat membina konsentrasi ingatan.
5.      Mempercayai adanya kekuatan ghaib atau tenaga dalaman pada mereka yang sudah terlatih, sehingga dapat melakukan perkara-perkara yang di luar kebiasaan.
6.      Penghormatan dan penyerahan menyeluruh kepada syeikh atau pembantunya yang tidak boleh dibantah

Dari sistem dan metod tersebut Nicholson menyimpulkan bahawa tarekat-tarekat sufi merupakan bentuk organisasi yang tersusun untuk membina suatu pendidikan moral dan solidariti sosial. Sasaran akhir dari pembinaan individu dalam pola hidup bertasawuf adalah hidup bersih, bersahaja, tekun beribadah kepada Allah s.w.t, membimbing masyarakat ke arah yang diredhai Allah, dengan jalan pengamalan syariat dan penghayatan hakikat dalam sistem atau metod tarekat untuk mencapai makrifat.
Apa yang dimaksudkan dengan kata makrifat dalam terma mereka ialah penghayatan puncak pengenalan keesaan Allah s.w.t dalam wujud semesta dan wujud dirinya sendiri. Pada titik pengenalan ini akan terpadu makna tawakkal dalam tauhid, yang melahirkan sikap pasrah keseluruhan kepada Allah s.w.t, dan melepaskan dirinya dari kebergantungan mutlak kepada sesuatu selain daripada Allah s.w.t.

Sumber rujukan:

1.      Abu ‘l-Hasan al-Nadawi, Rijal al-fikri wa ‘l-Da’wah fi ‘l-lslam.
2.      Ahmad Amin, Dhuha al-Islam dan Zhuhur al-Islam.
3.      Imam al Ghazali, Ihya ‘Ulum al-Din.
4.      Ibn Khaldun, al-Muqaddimah.
5.      Kamil Mushthafa al-Syibli, al-Shilah bain al-Tashawwuf wa ‘l-Tasyayyu’.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA