Jumaat, 18 Oktober 2013

Memperkukuhkan Perlindungan Dan Pengupayaan Pengguna


SMAHADZIR


DI NEGARA kita Malaysia, pelbagai undang-undang dan akta telah diwujudkan oleh kerajaan dalam usaha untuk memperkukuhkan perlindungan dan pengupayaan pengguna. Gerakan-gerakan kepenggunaan juga memainkan peranan yang aktif menyedarkan masyarakat tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna. Malah pengguna sering disedarkan tentang hak-hak mereka agar mereka tidak mudah ditipu dan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan berkepentingan sendiri.
Sesungguhnya, perlindungan dan pengupayaan serta hak-hak pengguna perlulah dilihat secara menyeluruh iaitu yang meliputi dasar yang menjadi amalan kerajaan berhubung dengan kepenggunaan. Undang-undang telah digubal untuk memperkukuhkan perlindungan dan pengupayaan, melindungi hak-hak juga kepentingan pengguna, pendidikan dan kesedaran kepenggunaan di kalangan pengguna serta penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan pengguna. Tanpa adanya semua unsur utama tersebut maka matlamat memperkukuhkan perlindungan dan pengupayaan pengguna, akan sukar dicapai.
Harus diingat bahawa pengguna ialah individu yang menggunakan barang, perkhidmatan atau sumber alam semula jadi untuk memenuhi keperluan dan kehendak masing-masing. Walaupun pengguna mempunyai hak-hak tertentu, namun hak-hak berkenaan bukanlah diperolehi secara automatik. Ramai pengguna mempunyai pengetahuan yang dangkal tentang hak mereka. Pengguna harus sedar bahawa mereka mempunyai hak-hak tertentu dan seterusnya berusaha bagi mendapatkan hak-hak mereka.
Jika pengguna ingin mendapat hak-hak tersebut, mereka harus mengetahui apakah hak-hak itu, menuntut hak-hak tersebut daripada pihak yang wajar memberikannya dan memainkan tanggungjawab dan peranan mereka dan berusaha mendapatkan hak-hak tersebut. Oleh itu pengguna yang bijak haruslah bertanggungjawab sebagai pengguna dan juga menuntut apa yang sepatutnya mereka berhak mendapatkannya.

Lapan Hak Asasi Pengguna

Pada masa ini, lapan hak asasi pengguna telah diterima secara sejagat. Dalam tahun 1962, J.F. Kennedy, Presiden Amerika Syarikat pada masa itu, telah mengisytiharkan empat hak asasi pengguna iaitu hak untuk mendapat keselamatan, hak untuk mendapat maklumat, hak untuk membuat pilihan dan hak untuk menyuarakan pendapat. Kemudian, Consumers International menambah empat lagi hak asasi pengguna iaitu hak untuk mendapat keperluan asas, hak untuk mendapat gantirugi, hak untuk mendapat pendidikan pengguna dan hak untuk mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat.
Pengguna berhak untuk mendapatkan keperluan asas bagi menjamin kehidupan yang memuaskan dalam zaman moden ini. Keperluan asas ini termasukalah makanan, pakaian, perlindungan, perubatan, pendidikan, dan pengangkutan. Sebagai contoh, kualiti pakaian yang dibeli haruslah berpadanan dengan harganya, makanan yang dibeli pula haruslah mempunyai kuantiti, timbangan dan khasiat yang mencukupi seperti yang tertulis pada label barangan. Tiada siapa yang berhak melarang pengguna daripada mendapat mana-mana keperluan di atas. 
Pengguna berhak mendapat jaminan barang yang dibeli dan digunakan adalah selamat dan tidak mendatangkan kesan yang boleh membahayakan kehidupan dan kesihatan. Di samping itu barangan tersebut haruslah mempunyai ciri-ciri keselamatan dan bebas daripada bahan racun yang memudaratkan kesihatan. Pengeluar hendaklah memberikan penerangan yang tepat dan perlu diikuti oleh pengguna semasa menggunakan sesuatu barang. Contohnya, barang seperti topi keledar, tali pinggang keselamatan dan alatan elektrik haruslah menepati mutu piawai yang ditetapkan oleh pihak SIRIM dan selamat digunakan. Barang yang boleh membahayakan nyawa seperti racun serangga, bahan kimia dan ubat-ubatan pula, perlu dilabelkan dengan simbol amaran bahaya.
Pengguna juga berhak untuk mendapat maklumat yang mencukupi dan tepat tentang sesuatu barang atau perkhidmatan yang dibeli supaya mereka dapat membuat keputusan yang bijak. Apabila membeli barang, pengguna harus membaca label pada barang tersebut seperti tarikh luput, isi kandungan, berat, logo halal, dan lain-lain lagi. Maklumat boleh juga diperolehi melalui pengiklanan dan pengguna harus meniliti iklan agar tidak tertipu. Ini memudahkan pengguna memilih semasa membuat keputusan pembelian. Pengguna haruslah dilindungi daripada maklumat palsu dalam pengiklanan, pelabelan, dan amalan lain. 

Kebebasan Untuk Memilih

Selain itu setiap pengguna juga perlu diberi kebebasan untuk memilih untuk memiliki dan menentukan barang yang diperlukan berasaskan maklumat yang diperoleh, keperluan, cita rasa, dan kemampuan mereka. Pengguna mesti diberi maklumat yang mencukupi dan tepat untuk memudahkannya membuat keputusan untuk memilih. Pengguna juga berhak membuat perbandingan terhadap barang yang hendak dibeli dari segi kualiti, harga, dan isi kandungannya. Hak memilih menjadikan pengguna lebih rasional dalam membeli barangan. Jangan membuat pilihan dengan terburu-buru dan pengeluar tidak berhak untuk memaksa pengguna membuat pilihan atau membuat pilihan untuk pengguna. 
Pengguna juga mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi daripada penjual apabila barang atau perkhidmatan yang dibeli tidak menepati sukatan atau kuantiti yang dinyatakan, mengandungi bahan yang membahayakan kesihatan, tidak mempunyai mutu seperti yang diiklankan, melebihi tarikh luput guna atau berada dalam keadaan yang tidak memuaskan dan berlaku kemalangan atau kecederaan akibat maklumat yang salah tentang sesuatu barang yang digunakan. Sebagai contoh, pengguna berhak menuntut pampasan atas kerugian yang dibelanjakan jika terguna barangan yang membahayakan kesihatan seperti pampasan atas bil perubatan yang telah dibelanjakan kerana termakan makanan yang beracun. Antara undang-undang yang memberi hak kepada pengguna untuk menuntut ganti rugi ialah Akta Jualan Barang-barang 1957, Akta Kontrak 1974 dan Akta Insurans 1963 (pindaan 1983).
Pengguna juga berhak untuk menyuarakan pendapat tentang hal-hal yang berhubung dengan kepentingan mereka. Mereka boleh menyuarakan pendapat secara individu atau melalui perwakilan. Ini bagi memastikan kepentingan pengguna mendapat pertimbangan yang sewajarnya dalam penggubalan dasar kerajaan dan dasar perniagaan yang diwujudkan oleh pihak swasta. Contohnya, pengguna dapat menyuarakan pendapat berkaitan hal tentang kenaikan tambang bas sekolah. Persatuan pengguna boleh mewakili pengguna menyuarakan serta menuntut kepentingan mereka.

Pendidikan Kepenggunaan

Selain itu, pengguna juga berhak mendapat pendidikan kepenggunaan secara berterusan untuk menjadi pengguna yang bermaklumat sepanjang hayat. Pendidikan kepenggunaan membolehkan pengguna menjadi rasional dan bijak dalam pemilihan atau pembelian sesuatu barang. Pendidikan kepenggunaan boleh diperoleh melalui penubuhan persatuan pengguna di sekolah, ceramah, pameran, seminar, bengkel, media massa, dan bahan bacaan seperti risalah. Persatuan Pengguna dan Majlis Pengguna memainkan peranan penting dalam menyebarkan pengetahuan kepenggunaan melalui media massa. Pengguna perlu mendapatkan pendidikan kepenggunaan supaya tahu akan hak dan tanggungjawab masing-masing agar tidak ditipu oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab.
Selain barangan yang dibeli, pengguna juga menggunakan sumber alam sekitar seperti udara, air, cahaya matahari, dan tanah. Sumber alam dikenali sebagai alam sekitar dan orang yang menggunakan sumber alam sekitar dipanggil pengguna. Sebagai seorang pengguna, kita berhak hidup dan bekerja dalam alam sekitar yang bersih dan sihat serta bebas daripada sebarang keadaan yang berbahaya. Hak ini diperjuangkan oleh pengguna kerana kadar pencemaran kian meningkat dan terdapat sumber alam semula jadi yang semakin pupus atau dimusnahkan. Alam sekitar yang bersih dan selamat haruslah bebas daripada pencemaran alam seperti udara dan air yang kotor, bau yang tidak menyenangkan, dan bunyi bising. 

Tahap Kesedaran Kepenggunaan

Profil Pengguna oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) tahun 2011 mendapati hanya 58 peratus, pengguna Malaysia yang mempunyai tahap kesedaran kepenggunaan yang tinggi. Menurut Bahagian Gerakan Kepenggunaan KPDNKK, kadar itu masih rendah walaupun masyarakat pengguna semakin sedar tentang hak asasi seperti hak mendapatkan ganti rugi dan hak membuat pilihan. Masih ramai lagi pengguna yang tidak menukar pemahaman itu ke dalam bentuk tindakan. Ini kerana tahap kesedaran masyarakat berkait rapat dengan tahap pendidikan, pekerjaan selain informasi untuk mendapat maklumat yang terbatas serta penumpuan bagi memenuhi keperluan asas seperti makan, minum dan tempat tinggal.
Masih ramai dalam kalangan pengguna tidak mengetahui hak mereka terutama dalam skop yang lebih besar seperti mendapatkan alam sekitar yang sihat, hak untuk mendapat pendidikan pengguna, hak mendapatkan keselamatan serta hak mendapatkan maklumat. Sebagai contoh, mereka mengetahui tentang masalah alam sekitar tetapi mereka tidak menitikberatkan alam sekitar dalam kehidupan seharian sedangkan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat. Hasil kajian menunjukkan hanya 40 peratus pengguna yang menyedari tentang perkara itu.
Pengguna juga masih lagi kurang mengetahui hak mereka untuk mendapatkan keselamatan yang boleh melindungi pengguna daripada barang, proses pengeluaran dan perkhidmatan yang boleh membahayakan kesihatan dan kehidupan mereka termasuk perlindungan daripada penipuan, fitnah dan lain-lain. Kajian itu juga mendapati pengguna berpendapatan dan pendidikan rendah memerlukan lebih perlindungan berbanding golongan berpelajaran dan berpendapatan tinggi yang mana mereka dapat melindungi diri sendiri. Golongan berpendapatan rendah biasanya lebih tertumpu kepada kehidupan seharian, tumpuan untuk mendapatkan keperluan asas selain kurang berbelanja. Golongan ini hanya akan bertindak sekiranya keupayaan mereka untuk mendapatkan keperluan asas terjejas seperti peningkatan harga keperluan asas ataupun apabila punca pendapatan mereka terjejas.

Memelihara Dan Melindungi Hak Pengguna

Rakyat di negara ini mestilah memahami bahawa kedudukan mereka sebagai pengguna dilindungi oleh pelbagai akta awam dan akta berkaitan ‘perlindungan pengguna’. Konsep ‘perlindungan pengguna’ itu sendiri adalah berkaitan dengan kuasa perundangan bagi memelihara dan melindungi hak pengguna daripada dieksploitasi, ditipu, ditindas dan diperdaya oleh pengeluar (industri), syarikat perdagangan, pembekal dan peniaga.
Pelbagai undang-undang telah diwujudkan bagi memperkukuhkan perlindungan dan pengupayaan pengguna. Sesungguhnya, tujuan undang-undang berkaitan perlindungan dan pengupayaan pengguna itu diwujudkan untuk menjamin keselamatan pengguna, kesihatan pengguna, kepentingan ekonomi pengguna, maklumat peribadi pengguna serta ganti rugi pengguna. Semua tujuan tersebut selari dengan Fasal 1 berkaitan perlindungan pengguna di bawah Garis Panduan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang merangkumi tujuh perkara utama, iaitu keselamatan fizikal (Fasal 9-12), kepentingan ekonomi pengguna (Fasal 13-23), keselamatan dan kualiti barang pengguna (Fasal 24-26), kemudahan untuk perkhidmatan dan barang perlu (Fasal 27), hak pengguna mendapat tebus rugi (Fasal 28-30), penyelidikan dan maklumat (Fasal 31-37) dan perkara berkaitan bidang tertentu seperti makanan, air dan farmaseutikal (Fasal 38-42).
Antara beberapa contoh akta bagi memperkukuhkan perlindungan dan pengupayaan pengguna di negara ini adalah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dan Akta Lembaga Padi dan Beras Negara 1994 yang bertujuan memastikan harga padi berpatutan dan stabil bagi petani dan pengguna. Akta Makanan 1983 bertujuan mengawal penjualan makanan supaya tidak mengancam pengguna. Akta Kawalan Bekalan 1961 (pindaan 1990) pula bertujuan mengawal bekalan barang-barang kawalan bagi memastikan bekalan mencukupi serta mengambil tindakan terhadap perbuatan menyorok atau enggan menjual barang kawalan kepada pengguna.
Untuk mengawal penipuan dalam timbangan maka diwujudkan Akta Timbang dan Sukat 1972 yang bertujuan memastikan alat timbang adalah tepat serta menggunakan unit sukatan berdasarkan kepada sistem unit antarabangsa. Para pendeposit wang di bank-bank di negara ini dilindungi oleh Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989 serta Akta Perbankan Islam. Akta-akta terbabit bertujuan mengawal selia institusi yang menjalankan perniagaan bank dan syarikat-syarikat kewangan serta memberi perlindungan kepada pendeposit serta pengguna perkhidmatan perbankan dan kewangan lain.
Akta Insurans 1996 dan Akta Takaful 1984 pula bertujuan mengawal selia industri insurans untuk memberi perlindungan ‘pemunya’ dasar insurans. Sementara itu, Akta Sewa Beli 1967 bertujuan mengawal perniagaan sewa beli dengan menggariskan hak pengguna yang dilindungi akta.
Dalam soal berkaitan pembelian rumah, pengguna dilindungi oleh Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 yang bertujuan mengawal industri perumahan di negara ini. Akta ini memberi kuasa kepada Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (TTPR) yang mengadakan prosiding bagi tuntutan pembeli rumah ke atas pemaju yang melanggar kontrak.
Selain aspek perundangan, kerajaan turut menggubal beberapa dasar dan institusi perlindungan pengguna. Antaranya Dasar Pengguna Negara (DPN) yang diluluskan Kabinet pada Mei 2002 bertujuan mewujudkan keseimbangan hak dan tanggungjawab tiga pihak iaitu pengguna, peniaga termasuk pembekal dan pengilang dan kerajaan. Sejak diwujudkan, DPN berjaya memperkukuh perlindungan pengguna di negara ini.
Selain itu, Rukuniaga Malaysia (RM) dan Kod Etika Amalan Perniagaan (KEAP) turut diperkenalkan oleh Majlis Penasihat Perlindungan Pengguna Kebangsaan (MPPPK) untuk membina tanggungjawab moral dan sosial peniaga terhadap pengguna di negara ini. KEAP dirangka pada 1982, manakala RM pula pada 2002.
Untuk menyelesaikan sebarang pertikaian antara pengguna dan pengeluar atau peniaga maka Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) ditubuhkan Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan mula dikuatkuasakan pada November 1999. TTPM merupakan sebuah badan bebas bertujuan mendengar dan mengadili tuntutan pengguna dan had pampasan ganti rugi yang dibenarkan oleh tribunal berkenaan adalah tidak melebihi RM25,000.
Selain tribunal pengguna, kerajaan juga mewujudkan Biro Perantaraan Kewangan (BPK), Biro Pengantaraan Perbankan (BPP) dan Biro Pengantaraan Insurans (BPI). BPK ditubuhkan pada Januari 2005 bertujuan menyelaraskan BPP dan BPI serta memastikan pertikaian yang dihadapi oleh pengguna dan institusi insurans/takaful dan kewangan (perbankan) diselesaikan secara berkesan dan cepat.

Peranan Aktif Gerakan Kepenggunaan

Apa pun, perlindungan pengguna di negara ini akan menjadi lebih berkesan sekiranya gerakan kepenggunaannya memainkan peranan aktif menyedarkan rakyat tentang hak dan tanggungjawab mereka selaku pengguna. Kewujudan Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) pada Jun 1973 menjadikan gerakan kepenggunaan di negara ini lebih dinamik dan terarah.
Dalam memperkukuhkan perlindungan dan pengupayaan pengguna, FOMCA berperanan memayungi kebanyakan persatuan pengguna serta mengatur pelbagai perancangan dan aktiviti kepenggunaan di negara ini. Antaranya, menyedarkan pengguna terhadap kuasa dan tanggungjawab mereka, membantu menegakkan hak pengguna, mengesan pelbagai penyelewengan pengeluar dan peniaga serta menjadi pendorong kepada penggubalan akta-akta berkaitan perlindungan pengguna.
Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP) dan Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) juga adalah di antara persatuan pengguna yang memainkan peranan cukup berkesan dalam memperkukuhkan perlindungan dan pengupayaan pengguna serta memberi pendidikan kepenggunaan kepada pengguna di negara ini.
Pihak KPDNKK juga sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka sebagai pengguna antaranya melalui Persatuan Pengguna Daerah yang kini ditempatkan di 132 daerah seluruh Malaysia. Ia menjadi pemimpin pendapat atau penghubung utama yang mampu bertindak menggerakkan aktiviti kepenggunaan selain bertindak sebagai tempat rujukan pengguna selamat. Selain itu beberapa undang-undang atau akta yang melindungi pengguna turut dipinda antaranya Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang dipinda pada tahun lepas, bertujuan melindungi pengguna daripada amalam perniagaan yang tidak beretika berhubung urusan jual beli antara peniaga dan pengguna.
Begitu juga, Akta Perihal Dagangan 1972 yang bertujuan melarang penggunaan perihal, penyataan dan petunjuk palsu atau yang menggelirukan berhubung dengan barang, perkhidmatan, tempat tinggal, kemudahan dan harga barang. Pindaan akta ini diluluskan dengan menambah gores dan menang, iklan yang mengelirukan dan penjualan produk palsu sebagai kesalahan dan boleh dikenakan tindakan. Akta lain yang melindungi pengguna ialah Akta Jualan Langsung 1993, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Sewa Beli 1967, Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kawalan Harga 1946.
Sekiranya tidak didedahkan masalah kepenggunaan yang berlaku, maka pengguna akan terus menghadapi masalah itu dari semasa ke semasa kerana wujudnya pelbagai taktik dan tipu helah dalam perniagaan, pemasaran produk dan perkhidmatan yang tidak bermutu dan berkualiti, penipuan tanda halal, pemalsuan maklumat yang memberi kesan buruk terhadap keseimbangan hubungan ekonomi antara peniaga dan pengguna. Dengan adanya pengetahuan dan pendidikan kepenggunaan, pengguna akan menjadi lebih berhati-hati dalam urus niaga yang dijalankan serta pengguna juga boleh melindungi diri sendiri daripada terpedaya dan ditipu oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab.
Kumpulan sasaran kini lebih ditumpukan kepada kumpulan pengguna baru yang terdiri daripada pelajar sekolah dan pelajar Institut Pengajian Tinggi serta golongan belia dan wanita. Belia sebagai pelapis pemimpin masa hadapan dan wanita dianggap tonggak utama keluarga yang memastikan keselamatan dan kesihatan keluarga terjamin.

Kesimpulan

Kesimpulan, dalam hasrat memperkukuhkan perlindungan dan pengupayaan pengguna di negara ini, ia membabitkan kerangka perundangan, institusi perlindungan pengguna dan peranan NGO. Aspek yang perlu juga diperkukuhkan adalah menyemarakkan pendidikan kepenggunaan. Malah, peniaga dan pengeluar juga perlu dididik secara berterusan supaya mereka benar-benar mengikuti Garis Panduan Rukunniaga Malaysia serta mengamalkan Kod Etika Amalan Perniagaan. FOMCA, CAP dan PPIM boleh mengadakan siri-siri dialog, seminar atau penerangan dengan pihak pengeluar, peniaga dan pembekal mengenai tanggungjawab mereka melindungi pengguna.

Pengguna juga mesti mempunyai kesedaran untuk mengkritik sekiranya berlaku penyelewengan, sanggup bertindak sekiranya hak mereka tidak dilayan, pengguna mesti menjaga etika supaya perbuatan mereka tidak menimbulkan kesulitan kepada orang lain atau alam sekitar. Mereka juga perlu bersatu padu menyuarakan pendapat agar kepentingan mereka tidak mudah digugat. Hakikatnya setiap pengguna perlu menyedari tanggungjawab mereka terlebih dahulu bagi memastikan hak pengguna dapat diamalkan. Diharapkan menjelang 2020, pengguna Malaysia akan mampu melaksanakan perlindungan kendiri dan peniaga akan menjalankan kawal selia kendiri dalam menjalankan tangungjawab dan hak mereka.

4 ulasan:

 1. Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIRENG dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIRENG saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIRENG karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI,jangan ada percaya klau ada yg memakai pesan ini klau bukan atas nama saya krna itu cuma bohan dan ini resmi saya yg menulis.Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI
  Saya ingin berbagi cerita kepada anda bahwa saya ini IBU PUSPITA seorang TKI dari malaysia dan secara tidak sengaja saya buka internet dan saya melihat komentar ibu hayati yg dari honkong tentan MBAH KABOIREN yg telah membantu dia menjadi sukses dan akhirnya juga saya mencoba menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau mau membantu saya untuk memberikan nomor toto 6D dan alhamdulillah itu betul-betul terbukti tembus,kini saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH KABOIRENG dan jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH KABOIRENG di 085-260-482-111,saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui MBAH KABOIRENG saya juga sudah bisa sesukses ini dan jangan mudah percaya kepada MBAH yg lain selain MBAH KABOIRENG karna saya juga pernah mengalami yg namanya dibohongin sama para normal yg lain,ini bukan rekayasa dari saya melainkan ini kisah nyata dari seorang TKI,janan ada percaya klau ada yg memakai pesan ini klau bukan atas nama saya krna itu cuma bohon dan ini resmi saya yg menulis.Untuk yg punya rum erimakasih atas tumpangannya. KLIK _ GHOB _ 2D 3D _ 4D _ 6D _ DISINI

  BalasPadam
 2. saya IBU ENDANG/SURWANTO seorang TKI DI MALAYSIA
  pengen pulang ke indonesia tapi gak ada ongkos
  sempat saya putus asa apalagi dengan keadaan susah
  gaji suami saya itupun buat makan sehari2. sedangkan hutang banyak
  kebetulan suami saya buka-buka internet Dan mendapatkan
  nomor MBAH KASSENG (0853-4288-2547) katanya bisa bantu orang melunasi hutang
  melalui jalan TOGEL dan dengan keadaan susah, terpaksa saya
  hubungi dan minta angka bocoran hongkong
  angka yang di berikan waktu itu 4D 
  ternyata betul-betul tembus 100% alhamdulillah dapat 269.jt Oleh Karna itu saya posting no HP MBAH KASSENG ini supaya saudarah-saudara ku di indonesia maupun di luar negri yang sangat kesulitan masalah ekonomi (kesusahan) jangan anda putus asa. Karna jalan masih panjang yang penting anda tdk malu atau takut menghubungi MBAH KASSENG. Semua akan berubah Karna kesuksesan ada pada diri kita sendiri. Yakin dan percaya bahwa itu semua akan tercapai berkat bantuan dari mbah AMIN.
  MBAH KASSENG
  NO: 0853-4288-2547 / +6285-342-882-547

  BalasPadam
 3. Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatu...
  Mohon ijin berbagi cerita kisah nyata yang benar-benar saya rasakan walaupun itu di larang agama tapi apa boleh buat kondisi sudah tidak memungkinkan... Saya hanya berbagi informasi siapa tau bermanfaat Jika anda butuh angka togel mulai 2D 3D 4D silahkan konsultasi dengan MBAH WIRANG... Duluhnya shi saya tidak percaya sama bantuan dari peramal togel tapi sekarang saya udah percaya karna saya sudah buktikan sendirii... Saya sangat berterima kasih atas bantuan ramalan angka togel ritualnya, Angka yang MBAH berikan kemaren 4D benar-benar tembus 100% dan alhamdulillah semua hutang piutang udah pada lunas... Siapa tau ada salah satu saudara lagi butuh angka togel silahkan hubungi MBAH WIRANG di nomor>>> 082-346-667-564 Kepercayaan itu adalah suatu keberhasilan dan saya udah rasakan...
  BalasPadam
 4. Salam sejahtera!
  Nama saya Dewi Rumapea, saya berasal dari kota SEMARANG, Indonesia. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memaklumkan semua dalam kumpulan ini mencari pinjaman yang sangat berhati-hati kerana ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu, saya secara kewangan turun dan saya memutuskan untuk mendapatkan pinjaman dari Man di Malaysia dan saya tertipu oleh pemberi pinjaman palsu di Malaysia. Saya hampir kehilangan harapan sehingga seorang kawan saya merujuk saya kepada pemberi pinjaman yang sangat dipercayai dan tulen yang dipanggil Puan Glory, seorang pemberi pinjaman swasta yang meminjamkan saya pinjaman sebanyak Rp500,000,000 tanpa tekanan, pada kadar faedah 2% yang merupakan kadar yang berpatutan untuk saya.

  Selepas memindahkan kredit saya ke akaun bank saya, saya sangat terkejut apabila saya menyemak baki akaun bank saya dan mendapati bahawa jumlah saya memohon, telah dipindahkan terus ke akaun saya, oleh puan Glory, tanpa berlengah-lengah. Jadi saya berjanji kepada puan Glory bahawa saya akan berkongsi berita baik agar orang ramai mendapat pinjaman mudah tanpa tekanan. Jadi, jika anda memerlukan sebarang pinjaman, sila hubungi Puan Glory melalui email: gloryloanfirm@gmail.com

  Saya menggunakan masa ini untuk memaklumkan kepada anda semua bahawa anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: dewiputeri9@gmail.com atau anda boleh menghubungi Nur Izzatul Azira Ismail, dari Malaysia yang memperkenalkan saya dan memberitahu saya mengenai Puan Glory, Dia juga mendapat pinjaman dari Puan Glory, Anda juga boleh menghubunginya melalui e-mel: utariwirmayaty@gmail.com Kini, semua yang saya lakukan adalah cuba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya yang saya hantar terus ke akaun bulanan.

  Nota: Tiada yuran insurans, yuran pendaftaran atau yuran pemindahan.

  Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT kerana menggunakan puan Glory untuk mengubah kisah kewangan saya dan kini saya seorang pemilik perniagaan saya yang bangga, semoga Allah terus memberkati Puan Glory dan terus menggunakannya untuk membantu kita semua dalam kesulitan kewangan

  BalasPadam

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA