Khamis, 12 September 2013

Keindahan Wanita Solehah Dalam Islam


SMAHADZIR

DALAM ajaran Islam, wanita merupakan di antara makhluk Allah yang sangat dimuliakan. Mereka diberi kemulian sama taraf dengan kaum lelaki jika mereka benar-benar beriman dan menurut segala perintah Allah s.w.t. Hal ini telah dibuktikan dengan lahirnya Rasulullah s.a.w membawa risalah Islam yang membebaskan manusia dari memperhambakan diri sesama manusia kepada memperhambakan diri semata-mata kepada Allah s.w.t. Kaum wanita telah dibebaskan dari menjadi hamba kepada kaum lelaki, sebaliknya berkhidmat kepada kaum lelaki (yang bernama suami atau ayah) selama mereka menjaga dan memeliharanya dengan baik menurut panduan Ilahi. 

Hak Dan Kemuliaan Wanita Dalam Islam

Pada masa bangsa Arab Jahiliyyah dan seluruh bangsa di dunia ini menganggap kaum wanita sebagai najis, hina, haiwan dan sebagainya, maka Rasulullah s.a.w. dibangkitkan oleh Allah s.w.t untuk mengisytiharkan kepada dunia bahawa wanita juga adalah manusia dan mempunyai hak-hak tertentu. Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan yang sebaik-baiknya. Kaum wanita tidak lagi dijadikan sebagai barang dagangan, pelacur atau hamba abdi. Sebaliknya mereka hidup dalam keadaan suasana yang teratur dan terpelihara. Bukan setakat itu sahaja, malah Islam telah mengangkat darjat wanita ke taraf yang tinggi yang tidak dapat ditandingi dalam perkembangan-perkembangan tamadun kemanusiaan. 

Wanita tidak diperintah ke medan perang atau membuat tugas-tugas sebagaimana kaum lelaki kerana kekuatan mereka kurang dan tidak sesuai melaksanakan perkara-perkara tersebut. Pusat kegiatan bagi kaum wanita sebagaimana yang digariskan oleh syarak ialah di rumah. Rumah merupakan syurga dan medan jihad serta gelanggang bagi kaum wanita menumpukan masanya bagi menyelesaikan tugas dan tanggungjawab mereka dalam urusan rumah tangga. Firman Allah di dalam Al-Quran, ”Dan hendaklah kamu (hai isteri-isteri Nabi) tinggal tetap di rumahmu.” (Surah Al-Ahzab ayat 33)

Ayat secara khusus ditujukan kepada para isteri Rasulullah s.a.w. juga secara tidak langsung ditujukan kepada seluruh kaum wanita beriman kerana para isteri Rasulullah s.a.w. merupakan contoh ikutan yang sebaik-baiknya bagi setiap wanita Islam. Alangkah baiknya jika setiap wanita Islam mengikuti serta mencontohi bentuk kehidupan para isteri Rasulullah s.a.w daripada mengikuti dan mencontohi kehidupan wanita-wanita musyrik yang sentiasa mendapat laknat dari Allah s.w.t. 

Sungguhpun kaum wanita dinaikkan darjat sama mulianya dengan kaum lelaki andai kata mereka benar-benar beriman dan bertakwa, namun demikian mereka tidak sekali-kali dibolehkan menjadi pemimpin kepada kaum lelaki. Wanita adalah tetap wanita sesuai dengan sifat-sifat kewanitaan. 

Hendaklah diingat bahawa di antara tanda-tanda hampirnya turun azab serta laknat Allah s.w.t. ke atas sesuatu kaum atau bangsa ialah apabila merosotnya akhlak kaum wanitanya dalam berbagai segi dan mereka berbondong-bondong keluar rumah dengan alasan untuk sama menyumbangkan bakti terhadap masyarakat. Perkara ini banyak disebut oleh para ulama Islam di dalam kitab-kitab mereka, bahkan memperingatkan akan bahayanya apabila wanita-wanita telah dibenarkan keluar tanpa uzur syarie

Wanita Berhak Dalam Urusan Harta Benda Dan Hak Milik 

Kalau pada zaman Jahiliyyah dahulu kaum wanita tidak diberikan bahagian dari harta pusaka peninggalan keluarga mereka yang telah meninggal dunia, Islam telah menghapuskan kezaliman tersebut dari mereka. Firman Allah s.w.t: “Bagi lelaki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dari kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Surah An-Nisa’ ayat 7)

Dalam hal pembahagian harta pusaka peninggalan ibu bapa dan kaum kerabat, kaum lelaki berhak menerima bahagian yang lebih banyak melebihi kaum wanita kerana memandangkan tanggungjawab mereka adalah lebih berat dari kaum wanita. Mereka bertanggungjawab memberi nafkah kepada keluarga yang berada dalam kekuasaannya. Tetapi wanita adalah sebaliknya. 

Rasulullah s.a.w. telah menunjukkan sikap perikemanusiaan dan timbang rasa terhadap kaum wanita dalam segala hal. Baginda telah bersabda maksudnya, ”Hai Aisyah, barangsiapa member pemberian dengan tidak diminta terlebih dahulu hendaklah kamu terima kerana sesungguhnya ia adalah rezeki yang disampaikan oleh Allah s.w.t kepada kamu.” (Riwayat Al-Tarmizi) 

Hadis Rasulullah s.a.w. ini menunjukkan serta menjelaskan bahawa wanita dibenarkan menerima hadis atau pemberian dari orang lain. Wanita Islam juga berhak dan dibenarkan membuka perniagaan dengan syarat segala urusan umumnya dikendalikan oleh kaum lelaki. Saiyidatina Khadijah Binti Khuwailid pada zaman permulaan Islam adalah seorang saudagar yang kaya raya. Beliau telah menyerahkan segala pengurusan harta benda dan perniagaannya kepada Rasulullah s.a.w. Dengan harta kekayaan yang dimiliki itu dapat digunakan untuk menggerakkan dakwah Islamiyah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. 

Wanita Berhak Dalam Urusan Ibadah

Sedang manusia menganggap bahawa wanita tidak boleh menjalankan amalan agama kerana dianggap sebagai haiwan yang tidak berjiwa, maka Islam mengakui bahawa untuk wanita pahala amal ibadah yang dikerjakannya sama sebagaimana yang diperolehi oleh kaum lelaki. Firman Allah s.w.t: “Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh baik lelaki mahupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka masuk syurga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun.” (Surah An-Nisa’ ayat 124)

Islam telah meletakkan tanggungjawab beribadah kepada Allah s.w.t ke atas wanita sama seperti tanggungjawab yang dibebankan terhadap kaum lelaki. Ini adalah disebabkan kerana lelaki dan wanita sama-sama hamba Allah s.w.t. yang diperintahkan untuk beribadah kepada-Nya. Tugas lelaki dan wanita itu sama sungguhpun terdapat beberapa perbezaan atau kelainan yang timbul, tetapi tidaklah begitu banyak, kerana sememangnya begitu peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islamiyah. 

Umpamanya, kaum wanita tidak diwajibkan mendirikan sembahyang atau berpuasa ketika didatangi haid atau nifas. Hanya diwajibkan mengqadakkan kembali puasa yang telah ditinggalkan ketika didatangi haid atau nifas. 

Matlamat Utama Kehidupan

Sesungguhnya Allah s.w.t telah berfirman, yang bermaksud: “Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahsia kepada salah seorang isterinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahu hal itu (pembicaraan Hafshah dan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahu sebahagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebahagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahu pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu (Hafshah) bertanya: Siapakah yang telah memberitahu hal ini kepadamu? Nabi menjawab: Telah diberitahu kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenali. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan) dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu juga) Jibril dan orang-orang Mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.”
Al-Maghari berkata: Surah ini termasuk dalam kategori surah Madaniyyah dan mengandungi 12 ayat. Ia diturunkan selepas surah al-Hujurat. Hubungan surah ini dengan surah yang sebelumnya ialah:

Surah al-Talaq menceritakan tentang pergaulan yang baik dengan para isteri dan memenuhkan hak-hak mereka, manakala dalam surah ini juga menceritakan apa yang terjadi di antara mereka dengan Nabi s.a.w sebagai pengajaran kepada umatnya agar berhati-hati dalam urusan wanita, melayan mereka dengan lemah lembut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi s.a.w dan memberi nasihat dengan cara yang berkesan.

Kedua-dua surah ini dimulakan dengan seruan kepada Nabi s.a.w. Surah yang terdahulu berkenaan dengan persengketaan para isteri, manakala surah ini pula membincangkan berkenaan dengan persengketaan isteri-isteri Nabi s.a.w. Disebutkan isteri baginda secara khusus untuk menghormati kedudukan mereka.

Kesimpulan: “Wahai isteri-isteri nabi! Jauhilah olehmu daripada menyakiti Rasulullah s.a.w dan berkomplot untuk menentang dan berbuat buruk terhadap baginda. Ini kerana perbuatan ini boleh membangkitkan dadanya, sehingga ia akan menceraikan kamu semua dan Allah akan memberikan pengganti untuknya yang lebih baik daripada kamu dalam perkara agama, amalan soleh, ketakwaan dan mengatur urusan rumah tangga. Dia memberikan kepadanya sesetengah daripada isteri-isterinya itu yang masih lagi perawan dan sesetengahnya yang janda.”

Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seorang wanita selain daripada talak (perceraian), terutama bila isteri penggantinya lebih baik dari sebelumnya. Imam al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas r.a, yang berkata: “Umar berkata, isteri-isteri Nabi s.a.w bersepakat untuk mogok terhadap baginda. Lalu aku berkata: Mudah-mudahan jika baginda telah menceraikan kamu, Allah akan memberi ganti untuk baginda isteri yang lebih baik daripada kamu semua. Lalu turunlah ayat ini.”

Sebenarnya keindahan merupakan matlamat utama manusia dan fitrah kepada sesiapa pun sukakan indah dan keindahan. Ini menyebabkan mereka begitu terpesona apabila mendapat apa-apa yang indah seperti barangan, kenderaan, harta benda, lebih-lebih lagi suami dan isteri yang ada nilai kecantikan dan ketampanan.

Indah Yang Hakiki

Sebenarnya keindahan bukan semata-mata dilihat dari segi lahiriah dan zahir semata-mata tetapi lebih daripada itu memerlukan keindahan dalaman yang mewakili hati dan akhlak serta budi yang luhur apatah lagi dipasakkan dengan keimanan sejati. Inilah yang hakiki patut didambakan oleh kita semua kerana ia sudah pasti menatijahkan kebahagiaan hidup di dunia seterusnya berlangsungan hingga ke akhirat.

Indah Dalam Berumah Tangga

Syeikh Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatu al-Aulad menyebut berkenaan dengan perkahwinan contoh dan hubungannya dengan pendidikan. Antara lain katanya: Perkahwinan terdiri dari tiga sudut, iaitu:

 1. Perkahwinan adalah fitrah manusia.
 2. Perkahwinan boleh membawa kebaikan kepada masyarakat.
 3. Perkahwinan merupakan penelitian dan pemilihan.

Ketiga-tiga perkara di atas akan menjelaskan sejauh mana hubungan pendidikan dengan sifat tanggungjawab kelahiran zuriat. Begitu juga hubungan darah keturunan dengan anak serta memelihara keselamatan tubuh dan kelakuannya, perasaan kasih sayang kedua ibu bapa terhadapnya, kerjasama yang erat antara kedua-dua ibu bapanya dalam usaha mendidiknya, membetulkan segala penyelewengan dan membentuknya sebagai insan yang soleh untuk menghadapi kehidupan.

Wanita Solehah, Wanita Sejati

Wanita solehah itu auratnya dijaga, pergaulannya dipagari, sifat malunya pengikat diri, seindah hiasan di dunia ini. Rasulullah s.a.w. bersabda, “Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah.” (hadis riwayat Muslim)

Rasulullah s.a.w. bersabda lagi, “Dan sebaik-baik wanita ialah mereka yang boleh mengembirakan engkau apabila kamu melihatnya, dan yang mentaati kamu apabila kamu menyuruhnya, dan dia memelihara maruah dirinya dan harta engkau ketika ketiadaanmu.” (hadis riwayat Nasa’i, Baihaqi, Ahmad dan al-Hakim)
“Wanita solehah itu lebih baik dari bidadari syurga. Dan isteri solehah itu akan menjadi ketua bagi bidadari bidadari syurga. Kamu mahu menjadi solehah?” soal seorang ustazah. “Nak!!” jawab para pelajarnya. Ustazah tersenyum. “Kalau macam itu, usahalah jaga akhlak kamu. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, “Apabila seorang wanita menjaga solat lima waktu, berpuasa sebulan pada bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka ketika berada di akhirat dikatakan kepadanya: ‘Masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana saja yang kamu suka.” (hadis riwayat Ahmad)

“Insya-Allah ustazah!” kata saya dengan penuh semangat. Saya merupakan antara salah seorang murid ustazah tersebut. Peristiwa ini berlaku sewaktu saya masih lagi di bangku sekolah menengah tingkatan satu. Kini saya sudah dewasa. Bukan lagi murid tingkatan satu dahulu. Mungkin cita-cita untuk menjadi seorang doktor tidak kesampaian. Namun cita-cita sebagai seorang wanita solehah tetap hidup dalam diri. Kalau dulu saya hanya mengangguk kalau ada yang berpesan, “Nanti kamu jadi anak yang solehah ya. Yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya.”

Hari ini saya melihat dunia. Dunia realiti dan sebenar. Manalah perempuan yang baik itu. Susah untuk ketemu. Saya yang rasa dan pendam sendiri. Untuk menjaga hubungan antara lelaki dan perempuan. Untuk menjaga aurat. Untuk menjaga iman dan akal hati. Kadang-kadang saya menangis sendiri.

“Ya Allah susahnya mahu jadi solehah. Bertalu-talu aku diuji.”

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: ”Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat)? Mengapa kamu tidak mengambil pengajaran?”

Saya sapu air mata. Takut kalau Allah mengunci hati. Ahh.. itu hanya mehnah kecil. Sedangkan Sumayyah diuji imannya dengan ujian yang maha dahsyat! Kan wanita solehah itu kuat jiwanya! Teguh azamnya!

“Seorang muslimah sejati bukan dilihat dari kecantikan dan keayuan wajahnya semata-mata. Wajahnya hanyalah satu peranan yang amat kecil, tetapi muslimah sejati dilihat dari kecantikan dan ketulusan hatinya yang tersembunyi. Itulah yang terbaik.”

Muslimah sejati juga tidak dilihat dari bentuk tubuh badannya yang mempersona, tetapi dilihat dari sejauh mana ia menutupi bentuk tubuhnya yang mempersona itu. Muslimah sejati bukanlah dilihat dari sebanyak mana kebaikan yang diberikannya, tetapi dari keikhlasan ketika ia memberikan segala kebaikan itu.

Muslimah sejati bukanlah dilihat dari seberapa indah lantunan suaranya tetapi dilihat dari apa yang sering mulutnya bicarakan. Muslimah sejati bukan dilihat dari keahliannya berbahasa, tetapi dilihat dari bagaimana caranya ia berbicara dan berhujah kebenaran. Ketahuilah muslimah sejati bukan dilihat dari keberaniannya dalam berpakaian tetapi dilihat dari sejauh mana ia berani mempertahankan kehormatannya melalui apa yang dipakainya.

Muslimah sejati bukan dilihat dari kebimbangannya digoda orang di tepi jalanan tetapi dilihat dari kebimbangannya dirinyalah yang mengundang orang tergoda. Muslimah sejati bukan dilihat dari sifat mesranya dalam bergaul tetapi dilihat dari sejauh mana dia mampu menjaga kehormatan dirinya dalam bergaul. Muslimah sejati bukanlah dilihat dari seberapa banyak dan besarnya ujian yang dia jalani tetapi dilihat dari sejauh mana dia menghadapi ujian itu dengan penuh rasa redha dan kehambaan kepada Tuhannya, dan dia sentiasa bersyukur dengan segala kurniaan yang diberi.

Solehah bukan lah mudah. Namun ia bukanlah mustahil. Selagi menjaga ibadah, menjaga kehormatan dan taat kepada suami. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila mati seorang anak Adam itu maka terhentilah amalnya kecuali 3 perkara: Sedekah yang berjalan terus (sedekah amal jariah), ilmu yang berguna dan terus diamalkan dan anak soleh yang mendoakannya.”

Keutamaan Wanita Solehah

Dinyatakan di sini beberapa nas daripada hadis berkenaan dengan kelebihan dan faedah bagi individu yang berkahwin dan mendapat isteri mahupun suami yang bersifat soleh dan solehah, antaranya:

 1. Daripada Abdullah bin Amr r.a, katanya, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: ”Dunia merupakan keseronokan yang bersifat sementara dan keseronokan yang paling baik di dunia ialah wanita yang solehah.” (Riwayat Muslim)
 2. Daripada Ibn Abbas r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: ”Empat perkara yang jika dikurniakan kepada seorang bererti, ia telah dikurniakan kebajikan di dunia dan akhirat: Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang sabar menerima cubaan dan isteri yang tidak ingin berbuat derhaka terhadap dirinya sendiri dan terhadap harta suaminya.” (Riwayat at-Tabrani)
 3. Daripada Abu Amamah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Seseorang lelaki itu tidak akan mendapat apa-apa kebaikan selepas takwanya kepada Allah s.w.t lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, ia taat, jika suaminya melihat kepadanya, ia menyenangkannya, jika bersumpah, nescaya ia dapat membuktikannya dan jika ditinggalkan pergi oleh suaminya, ia menjaga diri dan menjaga hartanya.” (Riwayat Ibn Majah)
 4. Daripada Abu Hatim al-Muzani r.a, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: ”Apabila kamu didatangi oleh seseorang yang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia. Jika tidak, akan berlaku fitnah dan kerosakan di muka bumi ini.” (Riwayat Tirmidzi)

Amalan Wanita Solehah

Nabi Muhammad s.a.w memberi beberapa sebab yang dapat memasukkan seseorang wanita itu ke syurga iaitu solat fardhu lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan, menjaga kemaluan dan taat kepada suami. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu agar solat lima waktu sehari semalam. Solat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Barang sesiapa yang melakukan solat lima waktu tersebut maka dia telah menegakkan agamanya dan sesiapa yang meninggalkannya maka bererti dia telah merobohkan agamanya sendiri. Allah juga telah memperingatkan kita agar tidak menyibukkan diri dengan hanya mencari harta dunia sahaja sehingga kita lupa untuk menunaikan solat. 

Selain itu, Allah juga telah mewajibkan kita agar berpuasa pada bulan Ramadhan secara sempurna. Puasa ini merupakan salah satu rukun Islam yang amat dituntut. Puasa harus dilakukan dari terbit fajar hingga terbernam matahari. Kita juga harus berjaga-jaga daripada melakukan perkara-perkara yang makruh dan haram ketika berpuasa. Sebab ketiga yang memasukkan seseorang wanita itu ke syurga ialah sentiasa memelihara kehormatan. Kemudian sentiasa mentaati suamimu dan sentiasa menjaga akhlak seorang wanita kerana itu merupakan tunjang untuk menjamin rumah tangga yang bahagia. 

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: “Apabila seorang wanita itu solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan (tidak berzina), serta taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: masuklah ke dalam syurga dari pintu mana yang kamu suka!” (Hadis riwayat Ahmad dan Tabram).

Alangkah mudahnya bagi seorang wanita untuk masuk syurga, hanya dengan mengamalkan empat perkara tersebut, tetapi malangnya di dalam syurga itu kebanyakan penghuninya bukanlah wanita. Ini terbukti dengan hadis Rasulullah s.a.w ketika malam Israk Mi’raj, dimana Rasulullah s.a.w diberi penghormatan untuk melihat syurga dan neraka. Dan kebanyakan wanita berada di dalam neraka. 

Mengapakah begini jadinya? Apakah wanita tidak mampu mengamalkan empat perkara yamg mudahkannya untuk ke syurga? Apakah kebanyakan wanita sangat gemar melakukan dosa-dosa yang akan menyebabkan dirinya dihumban ke neraka? Apakah kebanyakan wanita tidak Nampak jalan-jalan yang mudah untuk ke syurga itu? Abu Hurairah r.a berkata: Ya Rasulullah dari apakah dibuat syurga itu? Jawabnya: Dari air. Kami bertanya: Ceritakan tentang bangunan syurga! Jawabnya yang bermaksud: Satu bata dari emas dan satu bata dari perak dan lantainya kasturi yang semerbak harum, tanahnya dari za’faran, kerikilnya mutiara dan yakut. 

Kemudian Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud: Tiga jenis doa yang tidak akan ditolak: imam (pemimpin hakim) yang adil, doa orang berpuasa ketika berbuka dan doa orang yang teraniaya, maka doannya terangkat di atas awan, dilihat oleh tuhan lalu berfirman. Demi kemuliaan dan kesabaranku, Aku akan bela padamu hanya menanti masanya. 

1. Mendirikan Solat Dan Menjaga Solatnya

Seseorang wanita yang sudah mencapai umur baligh diwajibkan ke atasnya untuk solat fardhu lima waktu sehari semalam. Solat fardhu harus dilakukan dengan rajin dan lakukan solat sunat bagi menampung kekurangan yang terdapat pada solat wajib itu. Seseorang yang wajib solat dituntut juga khusyuk ketika menunaikan kewajipan ini. Selain khusyuk menunaikan solat juga kita dituntut beristiqamah iaitu melakukan solat dengan berterusan serta menjaga waktunya. Ini bermaksud solat itu mesti dilaksanakan diawal waktu dan tidak dilengah-lengahkan atau melambat-lambat untuk menunaikan solat tersebut. 

2. Bersyukur Dan Redha

Manusia ini biasa mempunyai tabiat yang buruk kerana apabila ditimpakan ujian atau musibah sering mengeluhdan adakalanya seperti menyalahkan takdir. Sebaiknya kita bersyukur dan redha dengan setiap pemberian Allah.

3. Selalu Bersedekah

Murah hati adalah sifat yang mulia. Kehidupan akan menjadi indah dan bahagia apabila semua orang ada perasaan ingin saling bantu membantu sesama saudara seagama. Sehingga malaikat berdoa agar orang yang rajin memberi sedekah itu Allah s.w.t akan gantikan dangan ganjaran yang berlipat kali ganda.

4. Menjaga Maruah Diri

Untuk menjadi wanita solehah hendaklah wanita itu menjaga maruahnya dengan menutup aurat dengan betul, memelihara diri dan kehormatannya serta menjauhi perlakuan yang boleh mendorongnya melakukan maksiat dan perbuatan keji.

5. Takut Murka Allah

Wanita solehah sentiasa patuh kepadaajaran Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Walaupun Allah tidak dapat dilihat tetapi sentiasa merasakan Allah itu Maha Melihat semua perbuatan hamba-Nya.

6. Menjaga Amanah

Sebagai wanita perlulah menjaga amanah yang telah dipikulkan ke atasnya seperti amanah menjadi seorang isteri, seorang ibu, seorang pekerja, seorang tertangga. Amanah kepada Allah seperti di dalam surah Al-Fatihah, ‘Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan.’

7. Pandai Mengaji Al-Quran

Wanita solehah selain solat, menjaga solatnya dengan istiqamah, menjaga amanah dan memelihara diri, mestilah juga tahun mengaji Al-Quran dan suka atau sering menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabatnya. Sesungguhnya rumah yang tidak diperdengarkan alunan bacaan Al-Quran ibarat sebuah kubur.

8. Menutup Aurat 

Sesungguhnya Islam mewajibkan agar kita berhijab. Kewajipan ini tidak lain hanyalah untuk memelihara diri kita dari sifat yang kenal akan rasa malu, dan jauh daripada penzinaan dan di keji oleh Allah s.w.t. Sebagai wanita Muslimah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kita tidak boleh melanggar perintah Allah dan membuka aurat (tidak memakai hijab) di khalayak ramai atau di hadapan kaum lelaki yang bukan mahram. Di antara hukum-hukum Nabawi yang mengkhususkan tentang hijab adalah diterima solat seseorang itu bergantung kepada cara seseorang Muslimah tersebut memakai tudung iaitu adakah si pemakai menutup aurat ataupun tidak. Menutup kepala juga haruslah menutupi kedua telinga, kerana ia merupakan sebahagian daripada kepala. 

Jika kamu tahu bahawa kedua telinga adalah sebahagian dari kepala, maka kamu harus menutup kedua telinga tatkala menutup kepala. Tetapi menutup wajah dan kedua tapak tangan adalah tidak wajib. Ini menurut kata-kata sepakat para ulama-ulama. Perkara yang harus kita pelihara juga adalah leher, dada, atau lengan tidak boleh di nampakkan ketika solat kerana semua itu adalah termasuk aurat yang wajib di jaga bagi seorang wanita yang solehah. 

9. Menjaga Pergaulan Lelaki Dan Perempuan

Tajuk ini menerangkan bahawa tidak boleh seseorang lelaki menetap di rumah seorang wanita kecuali wanita tersebut adalah mahramnya. Nabi s.a.w telah memastikan bahaya nya bagi lelaki yang bercampur dengan wanita dan baginda berkata: “Janganlah kamu sekalian memasuki tempat para wanita.” Dalam peringatan Nabi ini terkandung pengharaman berkhalwat dengan wanita bukan mahram dan terkandung peringatan agar tidak bercampur dengan seseorang yang bukan mahramnya. Mahram yang dimaksudkan ini adalah setiap lelaki yang diharamkan untuk menikahi seseorang wanita. 

Masalah pergaulan bebas diantara lelaki dan perempuan yang dapat dilihat merata tempat kini dianggap sebagai akhlak yang buruk dan tidak sama sekali termasuk akhlak wanita-wanita Muslimah. Wahai saudari-saudari, akibat paling besar yang akan kamu kesali kerana pergaulan bebas adalah hilang rasa malu, kesucian dan kehormatan diri. Dalam keterangan di atas, dapat diketahui seberapa bahayanya pergaulan bebas dengan bukan mahram, baik tatkala mencari ilmu ataupun semasa waktu kerja mahupun di rumah.

10. Berbuat Baik Kepada Orang Tua

“Seorang ibu mampu membesarkan anak yang ramai, namun anak yang ramai belum tentu mampu membela ibunya.” Demikian ungkapan yang menggambarkan realiti keadaan yang merentas masa. Kisah Si Tanggang, walaupun masih ada ruang untuk dikritik beberapa kepercayaan karut yang ada di dalam cerita tersebut, namaun realiti hari ini mengiyakan wujudnya anak-anak yang menjadi anak yang derhaka kepada kedua ibu bapa mereka, jauh sekali untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. 

Terdapat banyak hadis yang menunujukkan perkara ini. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya meriwayatkan sebuah hadis yang bermaksud: “Kehinaan bagi sesiapa yang memiliki kedua ibubapanya yang sudah tua salah seorang atau kedua-duanya, tidak dapat memasuki syurga.”

Al-Imam al-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini berkata: “Hadis ini berupa galakan untuk berbuat baik kepada ibu bapa dan besar pahalanya, maknanya berbuat baik kepada mereka berdua ketika mereka sudah tua dan lemah dengan memberi khidmat atau nafkah atau selainnya menjadi sebab dapatnya memasuki syurga, dan sesiapa yang mengurangi perkara (berbuat baik kepada ibu bapa) maka dia terlepas dari memasuki syurga maka Allah menghina ke atas dirinya.”

Demikian betapa besarnya hikmah berbuat baik kepada ibu bapa sehingga ia menjadi salah satu sebab beroleh syurga dan neraka bagi seseorang itu. Di dalam al-Adab al-Mufrad al-Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibn ‘Abbas yang didatangi seorang lelaki bertanya: “Aku telah meminang seorang wanita tetapi dia tidak menerima pinangan-ku, kemudian wanita itu dipinang oleh lelaki lain, dan wanita itu menerima pinangan tersebut, maka timbul perasaan cemburu aku terhadap wanita tersebut, lalu aku membunuhnya. Apakah ada lagi peluang bagiku bertaubat? Ibn Abbas bertanya: “(Adakah) Ibumu masih hidup?” Jawab lelaki tersebut: “Tidak.” Kata Ibn’Abbas: “Bertaubatlah kepada Allah dan hampirkanlah dirimu kepada-Nya semampumu.” Atho bin Yassar berkata: “Aku pergi bertanya kepada Ibn Al-Abbas: “Mengapa anda bertanya kepada lelaki apakah ibunya masih hidup?” Jawab Ibn Abbas: “Sesungguhnya aku tidak mengetahui adanya yang lebih hampir kepada Allah ebih daripada berbuat baik kepada ibu.”

Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana berbuat baik kepada ibu dapat menghapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan, kerana itu sahabat Nabi s.a.w. Ibn Abbas r. a bertanyakan keadaan ibu lelaki tersebut apakah masih hidup ataupun tidak, sehingga dia dapat berbuat baik kepada ibunya, seterusnya dapat menghapuskan kesalahan dan dosanya. Dari penjelasan di atas jelas menunjukkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa itu adalah suatu kewajipan yang harus menjadi ikutan Muslimah pada zaman kini. 

11. Berzikir Kepada Allah

Zikrullah bukan hanya dengan kita melafazkan kalimah-kalimah suci seperti Subhanallah, Alhamdullilah, Allahu Akhbar dan lain-lain lagi tetapi Zikrullah ialah satu ungkapan umum yang terangkum di dalamnya segala perbuatan yang kita lakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Rugilah kita dsebagai wanita solehah jika tidak berzikir kepada Allah. Besar pahalanya bagi sesiapa yang sentiasa berzikir kepada Allah.

Berzikir kepada Allah menunujukkan kita sentiasa mengingati Allah tidak kira waktu. Allah sentiasa mengingatkan kita di dalam kitab suci Al-Quran supaya berzikirlah seperti berikut: “Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan juga tidak meninggikan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk di dalam golongan orang-orang yang sentiasa lalai.” (surah 7: Al A’raf, ayat 205)

Jika seorang Muslimah yang sentiasa berzikir kepada Allah, nescaya Allah akan sentiasa mengingatinya dan menjaganya termasuk hatinya. Firman Allah: “Maka ingatlah kepadaKu, nescaya Aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmat-Ku).” (Surah Al-Baqarah ayat 152) 

Peranan zikir ini samalah seperti air bagi ikan, jika ikan tersebut di keluarkan dari air maka matilah ikan tersebut. Begitulah juga dengan hati, hati akan mati jika ia tidak berada dalam zikirullah (hati kita akan sentiasa gelap tanpa hidayah Allah s.w.t). 

12. Memberi Dan Menjawab Salam

Memberi salam adalah sunat bagi umat Islam manakala menjawab salam adalah wajib. Terdapat banyak hikmah yang Allah s.w.t berikan di sebalik memberi salam. Justeru itulah, banyak hadis-hadis yang menceritakan kelebihan memberi dan menjawab salam. Antaranya ialah: Nabi Muhammad s.a.w pernah bersabda; “Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaan-Nya! Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman sehingga dapat berkasih mesra. Adakah aku belum menunujukkan kepada kamu satu amalan, yang apabila kamu mengerjakan nescaya kamu akan berkasih mesra?”

Para sahabat baginda menjawab; “Belum wahai Rasulullah s.a.w.” Kemudian Rasulullah s.a.w pun menerangkan: “Kembangkanlah memberi salam di antara kamu.” (Hadis Riwayat Muslim daripada Abu Hurairah)

Selain itu, malaikat pula akan mendoakan bagi mereka yang memberi dan membalas salam sebanyak 70 kali. Ini terbukti didalam hadis: “Apabila seseorang Islam itu memberi salam kepada orang Islam lalu salam tersebut dibalas, maka berdoalah para malaikat untuknya 70 kali.” (Hadis riwayat Sahibul Firdaus daripada Abu Hurairah)

Kesimpulannya, daripada tajuk ini terdapat banyak perkara yang dapat kita lakukan untuk mendapat keredhaan jika kita sentiasa mengamalkan perkara-perkara yang di sukai Allah s.w.t. Wahai saudari-saudari, hindarkan lah diri kita daripada melakukan kemungkaran kerana kebanyakan penghuni neraka itu adalah daripada golongan wanita. Oleh itu sama-samalah kita berusaha untuk mendapat hidayah Allah demi kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Sifat Wanita Solehah

Rasulullah s.a.w bersabda, ‘Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah.’ (Riwayat Muslim).

a. Ciri-Ciri Wanita Solehah

Tidak banyak syarat yang dikenakan oleh Islam untuk seseorang wanita menerima gelaran solehah, dan seterusnya menerima habuan syurga yang penuh kenikmatan dari Allah s.w.t. Mereka hanya perlu memenuhi dua syarat sahaja, iaitu:

 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya
 2. Taat kepada suami

Perincian dari dua syarat di atas adalah sebagai berikut:

1. Taat Kepada Allah Dan Rasul-Nya

 • Mencintai Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w. melebihi dari segala-galanya.
 • Wajib menutup aurat
 • Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah
 • Tidak bermusafir atau bersama dengan lelaki ajnabi kecuali ada bersamanya mahramnya.
 • Sering membantu lelaki dalam perkara kebenaran, kebajikan dan takwa
 • Berbuat baik kepada dua ibubapa
 • Sentiasa bersedekah samada dalam keadaan susah ataupun senang
 • Tidak berkhalwat dengan lelaki ajnabi
 • Bersikap baik terhadap jiran tetangga

2. Taat Kepada Suami

Taat kepada suami merupakan satu lagi sifat wanita yang solehah. Taat kepada suami adalah tanggungjawab isteri yang wajib di sempurnakan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bazzar Nabi s.a.w bersabda: “Kamu sampaikan kepada perempuan yang kamu jumpa, bahawa taat kepada suami, dan mengakui hak-hak suami, sama pahalanya dengan berperang dan bertempur dengan musuh-musuh Islam di medan pertempuran, tetapi sedikit sangat daripada isteri-isteri yang menyempurnakan hak-hak suami mereka.” (Hadis riwayat Al Imam Bazzar). 

Isteri adalah sumber kebahagiaan dan ketenteraman di dalam sebuah rumah tangga. Ia perlu mempunyai sifat-sifat sabar dan perhatian yang sepenuhnya kepada suami dan juga anak-anak. Sikap inilah yang boleh mewujudkan suasana yang tenang, aman dan damai dalam sesebuah rumah tangga yang harmoni. Dalam hal ini, para isteri mithali akan sentiasa bersikap baik kepada suami. 

Saiyidina Abu Bakar meriwayatkan bahawa Rasullullah s.a.w pernah bersabda: “Seorang wanita yang menyakiti hati suami dengan lidahnya, dia mendatangkan celaan dan kemurkaan Allah, para malaikat dan umat manusia.” Selain itu, Saiyidina Ali meriwayatkan sebuah hadis mengenai setiap isteri yang tidak menghormati status suaminya. “Wanita yang berkata kepada suaminya yang tidak melihat apa-apa kebaikan pada suaminya, Allah menghapuskan segala perbuatan baiknya selama 70 tahun, walaupun dia berpuasa selama itu siang hari dan bersembahyang pada malamnya.” (Hadis Riwayat Imam Majah dan An-Nasai) 

 • Memelihara kewajipan terhadap suami
 • Sentiasa menyenangkan suami
 • Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya semasa suami tiada di rumah.
 • Tidak cemberut di hadapan suami.
 • Tidak menolak ajakan suami untuk tidur
 • Tidak keluar tanpa izin suami.
 • Tidak meninggikan suara melebihi suara suami
 • Tidak membantah suaminya dalam kebenaran
 • Tidak menerima tamu yang dibenci suaminya.
 • Sentiasa memelihara diri, kebersihan fizikal dan kecantikannya serta kebersihan rumahtangga.

3. Tidak Memakai Pakaian Yang Nipis

Muslimah solehah itu tidak guna kain yang nipis untuk membuat bajunya, sehingga terbayang kulitnya. Kerana dia tahu, bahawa pakaian seperti itu adalah pakaian yang layak dipakai oleh perempuan tidak baik.

4. Tidak Memakai Rantai Berloceng

Muslimah solehah memang tidak guna rantai kaki yang berloceng untuk dililitkan pada kakinya. Rantai ini apabila dipakai walaupun tersembunyi tetap bergemerincing dan menarik perhatian orang lain, lebih-lebih lagi lelaki jahat. Dia tahu sekiranya dia memakainya juga dia telah melanggar larangan Allah dalam ayat 31 surah An-Nur.

5. Dilarang Memakai Wangi-Wangian

Daripada Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah s.a.w berkata: ‘Siapa pun wanita yang memakai (bau harum), maka mereka janganlah menunaikan solat Isyak yang akhir bersama kami.” Daripada Zainab Ath-Thaqfiyyah, sesungguhnya dia pernah membicarakan tentang Rasulullah s.a.w, bahawa beliau berkata: “Apabila salah seorang di antara kamu turut menunaikan solat Isyak, maka janganlah memakai wangi-wangian pada malam itu.”

“Dan di dalam suatu riwayat disebutkan: ‘Apabila salah seorang di antara kamu memasuki masjid, maka janganlah memakai minyak wangi.” Seorang wanita yang berfikir untuk mendapat keredhaan Allah akan berusaha untuk menambahkan ilmu agamanya, dengan cara mendalami kandungan Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Ini adalah salah satu kewajipan untuk setiap Muslim agar mereka lebih mengenali pencipta mereka. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis-hadis ini dan juga hadis lain yang serupa, bahawa disyaratkan bagi wanita yang pergi ke masjid, agar mereka tidak memakai minyak wangi, tidak berhias, tidak memakai kasut yang boleh menimbulkan bunyi dan mengenakan pakaian yang sopan. 

Para ulama berkata: “Siapa pun wanita yang memakai (bau harum),” seseorang wanita yang pergi solat berjemaah, mereka disarankan agar tidak memakai minyak wangi atau benda-benda lain yang boleh menyebarkan bau yang harum. Bahkan beliau menegah wanita yang pergi solat berjemaah dengan memakai wangi-wangian, maka solatnya tidak akan diterima sehinggalah beliau menbersihkan diri dahulu. Diriwayatkan dari bekas hamba sahaya Abu Rahman, yang bernama Ubaid, Abu Hurairah pernah berselisih dengan seorang wanita yang memakai minyak wangi yang sedang menuju ke masjid. Lalu dia berkata: “Wahai hamba Allah, hendak ke manakah engkau?” Wanita itu menjawab, “Ke masjid.”

“Apakah untuk keperluan kamu memakai minyak wangi?” tanya Abu Hurairah. ”Benar,” jawab wanita itu. Abu Hurairah berkata; “Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w berkata: “Siapapun wanita yang memakai minyak wangi, kemudian dia keluar ke masjid, maka solatnya tidak akan diterima sehingga dia mandi.”

6. Tidak Biadab Dalam Berkata

Muslimah solehah memang tidak guna kata-kata yang keji, kerana dia tahu sesiapa sahaja yang bercakap perkara yang keji adalah mereka yang rendah akhlaknya. Lelaki atau perempuan yang bercakap menggunakan perkataan yang buruk atau jahat, adalah seperti sebatang pokok yang rosak akar tunjangnya. Dia tahu bahawa perumpamaan perkataan yang baik dan buruk dinyatakan dengan jelas dalam ayat 24-26 surah Ibrahim.

7. Tidak Berkata Sia-Sia

Muslimah solehah tidak guna masa berborak untuk mengatakan hal-hal orang yang di sekitarnya atau dengan kata lain mengumpat, memperkatakan keabaian saudaranya. Dia tahu bahawa sekiranya orang yang suka mengumpat baik lelaki atau perempuan, dia seolah-olah memakan daging saudaranya sendiri. Apakah sanggup kita memakan daging saudara sendiri? Persoalan ini ditanyakan kepada kita dalam firman-Nya ayat 12, surah al-Hujurat.

8. Tidak Memakai Tudung Tiga Segi

Muslimah solehah memang tidak guna tudung tiga segi, apabila memakainya diselempangkannya sehingga nyata bentuk perbukitan pada badannya. Sememangnya ia menjadi tatapan mata lelaki yang jahat yang terkena panahan syaitan. Dia tahu apabila bertudung, dia mesti melabuhkan tudungnya sehingga menutup alur lehernya dan tidak menampakkan bentuk di bahagian dadanya. Pesan Rasulullah s.a.w seperti yang disuruh oleh Allah tersebut dalam ayat 59 surah al-Ahzab. Begitu juga seorang lelaki yang bergelar suami mesti memberi peringatan untuk isteri dan anak-anaknya.

9. Tidak Mengada-Ngada

Muslimah solehah memang tidak guna lenggok bahasa yang boleh menggoda seorang lelaki. Jika bercakap dengan lelaki yang bukan mahramnya, bercakaplah dengan tegas. Jangan biarkan suara lembut dan lunak untuk menarik perhatian lelaki yang sakit dalam hatinya. Sememangnya suara perempuan bukanlah aurat, jika aurat maka Allah tidak akan menjadikan perempuan boleh berkata-kata. Bertegaslah dalam percakapan, jangan gunakan suara untuk menarik perhatian lelaki sehingga menjadi fitnah.

Bahaya suara wanita yang bercakap dengan gaya memujuk yang boleh mencairkan keegoan lelaki (yang bukan mahramnya) dicatat dalam ayat 32 surah al-Ahzab. Makna ayatnya lebih kurang begini: “Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.”

Tunduk di sini ditafsirkan sebagai berbicara dengan sikap yang boleh menimbulkan keberanian orang untuk bertindak jahat kepada mereka. Penyakit dalam hati adalah keinginan seorang lelaki untuk melakukan perbuatan sumbang dengannya seperti berzina. Mengapa? Lelaki sangat mudah tertarik kepada seorang wanita melalui suaranya.

10. Tidak Menghias Diri Berlebihan

Muslimah solehah memang tidak guna alat make-up untuk menonjolkan kejelitaannya melainkan di hadapan suaminya sahaja. Adab bersolek (tabarruj) ini amat ditekankan kepada wanita Muslim (Muslimah) kerana semestinya kecantikannya adalah hak ekslusif yang mesti dipersembahkan kepada suaminya. Jika ingin keluar bekerja, dia memakai make-up secara bersederhana sahaja sehingga tidak jelas kelihatan pada wajahnya dia bersolek. Jangan bersolek sehingga cantiknya anda sehingga kadang-kadang wajah anda menjadi seperti hantu. Hendak bergincu? Jika bergincu, pakailah yang tidak menyerlah warnanya.

11. Tidak Memakai Tudung Jarang

Muslimah solehah tidak guna kain tudung yang jarang-jarang seperti jarangnya jala yang digunakan untuk memukat haiwan akuatik. Kerana apabila memakai tudung seperti ini, akan nampak juga bahagian yang sepatutnya ditutup rapi dari pandangan orang lain.

Rambut adalah mahkota, tetapi jangan biarkan mahkota itu tidak berharga dengan menayangkannya tanpa sebarang perlindungan. Jika mahkota berharga disimpan dengan rapi di dalam sangkar, dan ditambah pula pengawal untuk menjaga keselamatannya, maka demikian juga dengan rambut wanita. Sangkar itu adalah kain litup yang sempurna dan pengawalnya pula adalah ilmu yang diamalkan oleh anda untuk memakainya dengan cara yang terbaik.

b. Faktor Yang Merendahkan Martabat Wanita

Apabila kita melihat bahawa punca rendahnya martabat wanita adalah datangnya dari faktor dalaman. Bukanlah faktor luaran atau yang berbentuk material sebagaiamana yang digembar-gemburkan oleh para pejuang hak-hak palsu wanita. Faktor-faktor tersebut ialah:

1- Lupa Mengingati Allah

Kerana terlalu sibuk dengan tugas dan aktiviti luar atau memelihara anak-anak, maka tidak hairan jika ramai wanita yang tidak menyedari bahawa dirinya telah lalai dari mengingati Allah. Dan saat kelalaian ini pada hakikatnya merupakan saat yang paling berbahaya bagi diri mereka, di mana syaitan akan mengarahkan hawa nafsu agar memainkan peranannya.

Firman Allah s.w.t di dalam surah al-Jathiah, ayat 23: Ertinya: “Maka sudahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya.”

Sabda Rasulullah s.a.w.: Ertinya: “Tidak sempurna iman seseorang dari kamu, sehingga dia merasa cenderung kepada apa yang aku sampaikan.” (Riwayat Tarmizi)
Mengingati Allah s.w.t. bukan sahaja dengan berzikir, tetapi termasuklah menghadiri majlis-majlis ilmu, muzakarah atau sebagainya.

2- Mudah Tertipu Dengan Keindahan Dunia

Keindahan dunia dan keseronokkannya memang banyak menjebak wanita ke perangkapnya. Bukan setakat itu sahaja, malahan syaitan dengan mudah memperalatkannya untuk menarik kaum lelaki agar sama-sama bergelumang dengan dosa dan noda. Bukan sedikit yang sanggup menderhaka kepada Allah s.w.t. hanya kerana keni’matan dunia yang terlalu sedikit.

Firman Allah s.w.t. di dalam surah al-An’am: Ertinya: “Dan tidaklah penghidupan dunia ini melainkan permainan dan kelalaian dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, oleh kerana itu tidakkah kamu berfikir.”

Wanita solehah tidak boleh sembarangan mencintai lelaki. Lelaki yang paling wajar dicintai oleh wanita solehah ialah Nabi Muhammad s.a.w. Ini kerana Nabi Muhammad s.a.w adalah pembela nasib kaum wanita. Baginda telah mengangkat martabat kaum wanita daripada diperlakukan dengan kehinaan pada zaman jahiliyah, khususnya oleh kaum lelaki.

Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w juga berjaya menyempurnakan budi pekerti kaum lelaki. Ini membawa keuntungan kepada kaum wanita kerana mereka mendapat kebebasan dalam kawalan dan perlindungan keselamatan oleh kaum lelaki. Iaitu dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad s.a.w menjadikan bapa atau suami mereka berbuat baik dan bertanggungjawab ke atas keluarganya. Demikian juga dengan kedatangan Rasulullah s.a.w telah menjadikan anak-anak tidak lupa untuk berbakti kepada ibu mereka, contohnya seperti Uwais Al-Qarni.

Salah satu tanda kasih Baginda s.a.w terhadap kaum wanita ialah dengan berpesan kepada kaum lelaki agar berbuat baik kepada wanita, khususnya ahli keluarga mereka. Rasulullah s.a.w sendiri menjadikan diri dan keluarga baginda suri teladan kepada kaum lelaki untuk bagaimana berbuat baik dan memuliakan kaum wanita.

Rasulullah s.a.w bersabda, “Orang Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan yang berbuat baik kepada ahli keluarganya.” (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)

Lagi sabda Rasulullah s.a.w, “Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya; dan aku adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah orang yang mulia, dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tahu budi.” (Riwayat Abu ‘Asakir)

Tetapi betulkahwanita solehah itu lebih baik daripada bidadari syurga? Daripada Umm Salamah, isteri Nabi s.a.w, katanya (di dalam sebuah hadis yang panjang): “Aku berkata, “Wahai Rasulullah! Adakah wanita di dunia lebih baik atau bidadari?” Baginda menjawab, “Wanita di dunia lebih baik daripada bidadari sebagaimana yang zahir lebih baik daripada yang batin.” Aku berkata, “Wahai Rasulullah! Bagaimanakah itu?” Baginda menjawab, “Dengan solat, puasa dan ibadat mereka kepada Allah, Allah akan memakaikan muka-muka mereka dengan cahaya dan jasad mereka dengan sutera yang berwarna putih, berpakaian hijau dan berperhiasan kuning.” (hingga akhir hadis - riwayat al-Tabrani)

Bagaimana Yang Dikatakan Wanita Solehah Itu?

Seorang gadis kecil bertanya ayahnya: “Ayah, ceritakanlah padaku perihal muslimah sejati?” Si ayah pun menjawab: ”Anakku, seorang muslimah sejati bukan dilihat dari kecantikan dan keayuan wajahnya semata-mata. Wajahnya hanyalah satu peranan yang amat kecil, tetapi muslimah sejati dilihat dari kecantikan dan ketulusan hatinya yang tersembunyi. Itulah yang terbaik.”

Si ayah terus menyambung: “Muslimah sejati juga tidak dilihat dari bentuk tubuh badannya yang mempersona, tetapi dilihat dari sejauh mana ia menutupi bentuk tubuhnya yang mempersona itu. Muslimah sejati bukanlah dilihat dari sebanyak mana kebaikan yang diberikannya, tetapi dari keikhlasan ketika ia memberikan segala kebaikan itu. Muslimah sejati bukanlah dilihat dari seberapa indah lantunan suaranya tetapi dilihat dari apa yang sering mulutnya bicarakan. Muslimah sejati bukan dilihat dari keahliannya berbahasa, tetapi dilihat dari bagaimana caranya ia berbicara dan berhujah kebenaran.”

Berdasarkan ayat 31, surah An-Nurr, Abdullah ibn Abbas dan lain-lainya berpendapat: “Seseorang wanita islam hanya boleh mendedahkan wajah, dua tapak tangan dan cincinnya di hadapan lelaki yang bukan mahram.” (As-Syeikh Said Hawa di dalam kitabnya Al Asas fit Tasir)

“Janganlah perempuan-perempuan itu terlalu lunak dalam berbicara sehingga menghairahkan orang yang ada perasaan dalam hatinya, tetapi ucapkanlah perkataan yang baik-baik.” (surah Al Ahzab: 32)

“Lantas apa lagi ayah?” sahut puteri kecil terus ingin tahu. “Ketahuilah, muslimah sejati bukan dilihat dari keberaniannya dalam berpakaian tetapi dilihat dari sejauh mana ia berani mempertahankan kehormatannya melalui apa yang dipakainya. Muslimah sejati bukan dilihat dari kebimbangannya digoda orang di tepi jalanan tetapi dilihat dari kebimbangannya dirinyalah yang mengundang orang tergoda. Muslimah sejati bukanlah dilihat dari seberapa banyak dan besarnya ujian yang ia jalani tetapi dilihat dari sejauh mana ia menghadapi ujian itu dengan penuh rasa redha dan kehambaan kepada Tuhan-Nya, dan ia sentiasa bersyukur dengan segala kurniaan yang diberi.”

“Dan ingatlah anakku muslimah sejati bukan dilihat dari sifat mesranya dalam bergaul tetapi dilihat dari sejauh mana ia mampu menjaga kehormatan dirinya dalam bergaul.”

Selepas itu si anak bertanya: “Siapakah yang memiliki kriteria seperti itu ayah? Bolehkah saya menjadi sepertinya? Mampu dan layakkah saya ayah?”

Si ayah memberikan sebuah buku dan berkata: “Pelajarilah mereka! Supaya kamu berjaya nanti. Insya-Allah kamu juga boleh menjadi muslimah sejati dan wanita yang solehah kelak, malah semua wanita boleh.”

Si anak pun segera mengambil buku tersebut lalu terlihatlah sebaris perkataan berbunyi Isteri Rasulullah. “Apabila seorang perempuan itu solat lima waktu, puasa pada bulan ramadhan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka masuklah ia ke dalam syurga dari pintu-pintu yang ia kehendakinya.” (riwayat Al-Bazzar)

Ciri-Ciri Isteri Solehah

Banyak ciri yang perlu disemai dalam diri seorang isteri yang solehah, antaranya ialah:

 1. Segera menyahut dan hadir apabila dipanggil oleh suami. Rasulullah s.a.w bersabda, yang maksudnya: “Jika seorang lelaki mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu isteri itu menolak. Kemudian, suami itu bermalam dalam keadaan marah, maka isterinya itu dilaknat oleh para malaikat sehingga waktu pagi.”
 2. Tidak membantah perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syariat.
 3. Tidak bermasam muka terhadap suami.
 4. Sentiasa menuturkan kalimah yang baik-baik.
 5. Tidak membebankan suami dengan permintaan di luar kemampuan suami.
 6. Keluar rumah hanya dengan izin suami.
 7. Berhias hanya untuk suami.
 8. Menghargai pengorbanan suami.
 9. Tidak membenarkan orang yang tidak diizinkan suami masuk ke dalam rumah.
 10. Menerima tunjuk ajar daripada suami.
 11. Menghormati mertua serta kaum keluarga suami.
 12. Sentiasa berada dalam keadaan kemas dan bersih.
 13. Menjadi penenang dan penyeri rumah tangga.

Dinyatakan di sini beberapa panduan untuk mendidik isteri, antaranya:

 1. Allah membekalkan kepada lelaki kekuatan akal, rasional, tidak mudah didorong oleh perasaan. Wanita pula berjiwa sensitif dan mudah tersinggung. Justeru, kekuatan akal jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ditambah kekuatan fizikal, suami boleh menjadi pendidik yang kreatif.
 2. Perasaan wanita terlalu mudah terusik dengan suasana dan keadaan sekeliling. Justeru, lelaki hendaklah banyak menggunakan daya fikir dan strategi.
 3. Kaum wanita dibekalkan dengan sembilan nafsu dan satu akal berbanding dengan lelaki yang diciptakan dengan hanya satu nafsu dan sembilan akal. Nafsu yang dimaksudkan bukan nafsu seks semata-mata, tetapi nafsu tidak penyabar, mudah prasangka, cemburu, cepat merajuk dan sebagainya. Dari dorongan nafsu itulah, lahirnya pelbagai perasaan pada wanita.
 4. Dikatakan juga bahawa sembilan persepuluh daripada diri wanita itu ialah perasaan dan satu persepuluh sahaja pertimbangan akal. Sebab itulah wanita mesti dibimbing lelaki agar tindak tanduknya tidak mengikut perasaan semata-mata.
 5. Tahu sedikit sebanyak ilmu psikologi wanita. Ini dapat dimanfaatkan suami dalam mendidik isteri.

Kebijaksanaan perlu disertai dengan kesabaran. Kesabaran tanpa kebijaksanaan membawa kepada suami menurut semahu-mahunya kemahuan isteri. Tanpa kesabaran, boleh hilang pertimbangan akal dan tidak bertindak secara rasional.

Akhirnya, penulis menutup perbincangan ini dengan memohon doa daripada Allah s.w.t, seperti yang diajar dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan juga mereka (yang diredai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami, perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa.” (surah al-Furqan: 74)
Ciri-Ciri Suami Soleh

Seorang pakar sakit jiwa mengatakan: “Menghormati isteri termasuk di dalam soal yang amat penting kerana seorang isteri merasa dirinya lemah atau dipandang lemah. Pada umumnya, kaum wanita mengamalkan pelajaran yang buruk hingga melekat pada sifat-sifatnya, seperti suka berdusta, tidak boleh dipercayai, nifaq (lain di mulut, lain di hati) dan sebagainya. Apabila kita tanamkan rasa menghargai diri di dalam jiwanya, kita menghormati keperibadiannya dan kita jaga kehormatannya. Kita dapat memperkuat keperibadiannya dan membuatnya sanggup menghadapi gelombang dahsyat yang mungkin akan dihadapi selama perjalanan hidupnya. Dengan menanamkan kepercayaan kepada diri sendiri dan dengan penghargaan yang kita berikan itu, ia akan dapat mengatasi kelemahan jiwanya sehingga ia tidak mudah diperdaya dan tidak mudah tergelincir ke dalam perbuatan yang rendah dan sia-sia.”

Antara ciri-ciri suami yang soleh ialah:

 1. Mentaati Allah dan Rasul dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan.
 2. Mendirikan rumah tangga semata-mata kerana Allah dan demi memenuhi tuntutan agama.
 3. Melayani dan menasihati isteri dengan cara yang baik.
 4. Menjaga hati dan perasaan isteri.
 5. Sentiasa bertolak ansur dan selalu membantu isteri.
 6. Tidak menyuruh sesuatu di luar kemampuan isteri.
 7. Kuat kesabaran dan menghindari daripada menyakiti isteri, seperti memukul atau dengan perkara yang memudaratkan, yang tidak dibenarkan syariat.
 8. Tidak mengeji isteri di hadapan orang lain ataupun memuji wanita lain di hadapan isteri.
 9. Menerima kelemahan isteri dengan hati yang terbuka.
 10. Mengelakkan daripada terlalu mengikut kemahuan isteri kerana ia akan menjejaskan imej dan prestasi sebagai ketua keluarga.
 11. Memberi nafkah kepada ahli keluarganya dengan sedaya kemampuan.
 12. Menyediakan keperluan dan tempat tinggal yang selesa.
 13. Bertanggungjawab mendidik akhlak ahli keluarganya.
 14. Sentiasa mengambil berat tentang keselamatan mereka.
 15. Memberikan kasih sayang dan berkorban demi kebahagian bersama.

Seorang lelaki datang menemui al-Hasan bin Ali r.a meminta nasihat dan bertanyakan tentang lelaki yang bagaimanakah yang layak dikahwinkan dengan puterinya. Ia berkata: “Anak perempuanku dipinang oleh beberapa orang lelaki, dengan siapakah yang sebaiknya aku mengahwinkannya?”

Al-Hasan menjawab: “Kahwinkanlah dia dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah, sebab kalau ia mencintai isterinya ia pasti menghormatinya, tetapi kalau tidak menyukainya ia pasti tidak akan berlaku zalim terhadapnya.”

Sepuluh Wasiat Untuk Puteri Umamah

Umamah telah mewasiatkan kepada puterinya yang akan berkahwin dengan al-Harith bin Amru. Katanya: “Wahai puteriku! Ada sepuluh perkara yang inginku berikan pedoman kepadamu dan sebagai panduan untukmu dalam kehidupan berumahtangga iaitu:


 1. Jalinkan hubungan dengan suami dengan penuh ketaatan. Perhatikan kesukaannya dan jangan sampai dia melihat sesuatu yang buruk daripadamu atau tercium sesuatu yang tidak enak daripadamu.
 2. Sentiasalah membanggakan suamimu kerana ini akan membuatkannya bertambah kasih padamu.
 3. Benarkanlah segala pendapat dan sikapnya (selagi tidak bertentangan dengan syariat) nescaya, dia akan bersikap lembut terhadapmu.
 4. Uruskan rumah tangga dengan baik dan sempurna.
 5. Sentiasalah memelihara diri, keluarga dan kehormatannya.
 6. Simpanlah segala rahsianya dengan baik. Jangan sesekali kamu membantah suruhannya kerana ini akan melukakan hatinya.
 7. Jagalah waktu makan dan waktu istirehatnya kerana perut yang lapar akan membuatkan darah cepat naik. Tidur yang tidak cukup akan menimbulkan keletihan.
 8. Jika dia sedang bergembira, janganlah kamu menunjukkan kesedihan. Kamu mesti pandai mengikut suasana hatinya.
 9. Hiasilah dirimu selalu agar dia gembira apabila memandangmu.
 10. Jadikanlah dirimu itu sebagai pembantu kepadanya, nescaya dia akan menjadi penolong pula kepadamu.”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA