Sabtu, 26 Februari 2011

Potensi Dan Cabaran Industri Pertanian Negara

SMAHADZIR

Selepas merdeka, negara kita terkenal sebagai sebuah negara pertanian. Aktiviti ekonorni negara pada masa itu sangat bergantung kepada sektor pertanian dan perlombongan. Menurut catatan sejarah, sumbangan sektor pertanian kepada KDNK pada tahun 1957 ialah sebanyak 46%. Keadaan ini telah berubah pada tahun 2003 di mana sumbangan sektor pertanian kepada KDNK adalah 8.45%. Pada masa yang sama negara kita kini terkenal sebagai sebuah negara pengeluar produk pembuatan. Bilangan pekerja sektor pertanian pada tahun 1966 ialah 80.3% daripada keseluruhan jumlah pekerjaan berbanding 14.9% untuk tahun 2002.

Semenjak tahun 1984, tiga Dasar Pertanian Negara telah digubal untuk memajukan sektor pertanian iaitu Dasar Pertanian Negara Pertama (1984-1991) yang memberi penekanan untuk membangunkan sektor pertanian yang berorientasikan ekspot; Dasar Pertanian Negara Kedua (1992-1997) yang memberi penekanan kepada peningkatan produktiviti, kecekapan dan persaingan; dan Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998-2010) untuk meningkatkan dayasaing sektor pertanian berikutan liberalisasi perdagangan antarabangsa.

Sektor ini kini masih menghadapi pelbagai cabaran, antaranya ialah tenaga kerja yang semakin tua, iaitu 21.4% adalah berumur 55 tahun ke atas. Sebahagian besar petani bekerja tidak sepenuh masa, iaitu 27 hari semusim bagi pesawah padi dan 16 hari dalam sebulan bagi pekebun kecil kelapa. Saiz tanah yang diusahakan adalah kecil dan kurang ekonomik, iaitu 65% darlpada pesawah padi mempunyai saiz sawah kurang daripada satu hektar. Penyertaan sektor swasta adalah kurang menggalakkan dan golongan muda menganggap pekerjaan di bidang pertanian adalah tidak menarik. Adalah didapati masih terdapat persepsi bahawa sektor ini mundur dan tidak membawa keuntungan berbanding dengan sektor pembuatan dan perkhidmatan.

Di peringkat antarabangsa pula kedudukan sektor pertanian negara menjadi semakin mencabar dengan terbentuknya WTO di mana liberalisasi perdagangan antarabangsa menyebabkan persaingan semakin sengit. Sektor pertanian negara terancam sekiranya tidak bersedia meningkatkan daya pengeluaran untuk memperolehi daya saing yang lebih tinggi.

Semenjak krisis kewangan Asia pada tahun 1997, imbangan dagangan makanan telah mengalami defisit sebanyak RM4.7 bilion pada tahun 1997 berbanding dengan defisit RM2.2 bilion pada tahun 1994. Defisit imbangan dagangan ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terutamanya pada tahun 2001 yang mencatatkan defisit RM5.7 billon. Penurunan nilai ringgit juga menyebabkan peningkatan harga import bagi input pertanian dan makanan dari setahun ke setahun. Keadaan ini telah menimbulkan kesan yang negatif terhadap perkembangan sektor pertanian negara.

Lantaran itu, untuk merangsang sektor pertanian dan industri asas tani, kerajaan telah merancang untuk menjadikan sektor ini sebagal enjin ketiga pertumbuhan ekonomi, dengan memperluaskan tanggungjawab Kementerian Pertanian untuk merangkumi bidang industri asas tani. Tujuannya ialah supaya sektor pertanian dan industri asas tani dimajukan berdasarkan semua aspek pengurusan rantaian bekalan atau supply chain management, iaitu dari peringkat pengeluaran benih, pengeluaran (production), pengendalian lepas tuai, penyimpanan, logistik, penggredan, pelabelan, pembungkusan, pengangkutan, peruncitan, pemborongan, pemasaran, penjenamaan (branding), pemerosesan sehingga dijual kepada pengguna (from farm to table). Selain daripada pengeluaran pertanian, fokus masa hadapan telah diberi kepada industri asas tani yang boleh disertai oleh industri kecil dan sederhana terutamanya dalam bidang-bidang tambah nilai (value added) yang baru.

Selaras dengan keperluan untuk meneroka pasaran antarabangsa dan juga mengeluarkan produk yang bermutu tinggi untuk pasaran tempatan, tindakan perlu diambil untuk memenuhi permintaan pasaran terhadap makanan yang selamat dan berkualiti. Ini termasuk tindakan untuk menepati piawaian-piawaian antarabangsa serta pelabelan, penggredan dan pembungkusan yang boleh diterima di pasaran antarabangsa. Beberapa program jaminan kualiti hasil pengeluaran ladang dan pemprosesan yang sedang dilaksanakan seperti Skim Akreditasi Ladang Malaysia (SALM) oleh Jabatan Pertanian, Skim Akreditasi Ladang Ternakan (SALT) dan Veterinary Health Mark (VHM) oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Skim Persijilan Ladang Akuakultur Malaysia (SPLAM) oleh Jabatan Perikanan, perlu dikuatkuasakan tanpa sebarang kompromi. Dua lagi program jaminan kualiti hasil makanan yang sedang digubal ialah Skim Organik Malaysia (SOM) oleh Jabatan Pertanian dan Quality Assurance System (QAS) oleh MARDI perlu direalitikan dengan segera.

Pengeluaran pertanian sekarang harus menepati aspek-aspek kualiti dan keselamatan kerana menerusi cara ini pengusaha pertanian mendapat jaminan pasaran tempatan dan luar negara, memperolehi harga yang lebih tinggi dan seterusnya memperolehi pendapatan yang lebih baik. Sekiranya semua pangusaha mengamalkan pendekatan ini, tidak mustahil daya saing pengeluaran pertanian negara akan berjaya dipertingkat dan dipertahankan. Di samping itu semua jabatan dan agensi yang terlibat perlu menyegerakan tindakan melaksanakan program jaminan kualiti den memastikan bahawa pengusaha memahami langkah-langkah yang perlu dipatuhi secara berterusan.

Kita semua sedia maklum bahawa perbelanjaan yang dilabur oleh Kerajaan untuk memajukan sektor pertanian adalah besar tetapi pendapatan yang diterima oleh golongan sasar masih rendah. Jadi, sudah sampai masanya pendekatan baru dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus utama boleh diberi kepada industri padi dan beras serta Dasar Pengeluaran Makanan Strategik, ternakan dan perikanan laut dalam. Cara-cara baru juga perlu dikenal pasti untuk memastikan bahawa pertubuhan-pertubuhan petani dan nelayan sebenarnya meningkat pendapatan ahli mereka secara berterusan dan tidak mengayakan pertubuhan-pertubuhan terlibat sahaja.

Tindakan ini perlu diambil supaya golongan yang disasar akan memperolehi pendapatan yang bertambah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan sekali gus menaikkan taraf hidup mereka. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam menggubal pendekatan baru ini termasuk memperkukuhkan organisasi yang menyelaras aktiviti, menyediakan skim pembiayaan yang bersesuaian termasuk penglibatan Kerajaan Negeri.

Petani, penternak dan nelayan perlu didedahkan kepada penggunaan teknologi terkini menerusi beberapa projek demonstrasi seperti Projek Sepuluh Tan Padi, Program Fertigasi Tanaman, Program Inkubator Industri Kecil dan Sederhana, Sistem Rumah Tertutup Ayam dan Amalan Pertanian/Ternakan/Akuakultur Yang Baik. Di samping itu, MARDI perlu berusaha untuk meningkatkan kadar pemindahan teknologi dan inovasi kepada usahawan kecil dan sederhana dan syarikat swasta yang terlibat dalam industri asas tani. Usaha ini boleh dilaksanakan menerusi program seminar menggalakkan penggunaan teknologi MARDI, mengadakan pameran bergerak yang memberl fokus kepada teknologi baru, menubuhkan pusat maklumat teknologi di sebelas stesen utama dan merancang untuk mengadakan ladang contoh di beberapa stesen MARDI untuk dijalankan oleh industri kecil dan sederhana dan syarikat swasta.

Masa depan sektor pertanian bergantung kepada bidang pertumbuhan baru atau new growth areas yang mempunyai potensi untuk dimajukan. Beberapa bidang baru yang perlu diterokai ialah pembangunan pusat makanan halal, ekuin dan haiwan eksotik, minimally processed food dan produk-produk bioteknologi seperti kultur sel, pharmaceutical, nutraceutical, produk-produk herba dan makanan ternakan atau bahan tambahan makanan ternakan. Inisiatif-inisiatif baru perlu diambil olah jabatan dan agensi di bawah kementerian untuk bekerjasama dengan pihak swasta bagi menerokai bidang-bidang ini.

Produk-produk yang telah dikenal pasti boleh menyumbang kepada pencapaian lebihan imbangan dagangan ialah ikan dan produk ikan, daging dan produk, buah-buahan, binatang hidup, telur, kopi, teh dan rempah. Usaha penjenamaan Malaysla’s Best oleh FAMA harus diperbanyakkan lagi agar dapat memperluaskan lagi pemasaran pengeluaran pertanian di dalam dan luar negara.

Selain itu, untuk meningkatkan pengeluaran dan kecekapan pengeluaran, kementerian perlu merealisasikan pembangunan kawasan-kawasan pengeluaran berteraskan Cluster seperti Zon Pengeluaran Buah-buahan, Target Area Concentration, Zon Industri Akuakultur dan beberapa pendekatan seperti Projek Pertanian Moden dan Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Kesemua ini bertujuan untuk membangunkan komoditi dan produk yang berteraskan Industrial Districts di mana pemasaran, pengeluaran, innovasi dapat dirancang dan diperlengkapkan dengan infrastruktur sokongannya.

Di samping itu sumber pembiayaan pinjaman perlu juga diberi perhatian supaya pihak swasta dapat menjayakan projek-projek pertanian dan industri asas tani. Selain itu, selaras dengan keutamaan kerajaan terhadap sektor pertanian dan industri asas tani, institut-institut pengaiian tinggi di negara perlu mengkaji semula pengajian dan kurikulum yang disediakan pada masa ini supaya dapat melahirkan graduan yang sesuai selaras dengan kehendak industri. Dalam hubungan ini, dicadangkan supaya Universiti Putra Malaysia meneliti semula pengajian dalam bidang pertanian yang disediakan supaya selari dengan permintaan pihak swasta dan organisasi awam.

Usaha juga perlu dipertingkatkan untuk menarik minat gologan muda untuk menceburi bidang pertanian sebagaimana mereka berminat menyertai sektor pembuatan clan perkhidmatan. Ini termasuk mendedahkan golongan muda kepada peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan sebagai kerjaya mereka. Program Tunas Mekar perlu diteliti untuk dilaksanakan dalam sektor pertanian secara besar-besaran.

Peranan Kerajaan Negeri untuk bersama dengan kementerian membawa arus perubahan yang baru kepada sektor pertanian adalah sangat penting. Pembangunan pertanian memerlukan tanah sama ada di darat atau laut dan perkara ini adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Misalnya, Jabatan Perikanan telah merancang untuk membangunkan Zon Industri Akuakultur dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti adalah terletak di negeri-negeri. Kejayaan projek ini sangat bergantung kepada kelulusan Kerajaan Negeri dan syarat-syarat lain yang dikenakan kepada pengusaha-pengusaha yang akan memaju projek.

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani bersama jabatan dan agensi di bawahnya perlu merancang dan melaksanakan program dan projek untuk meningkatkan pengeluaran makanan dan memajukan kumpulan sasaran iaitu petani, penternak dan nelayan. Dalam hubungan ini, kumpulan sasaran terdapat di peringkat daerah, kampung dan mukim. Oleh yang demikian, nisbah pegawai dan bilangan petani harus dilihat semula supaya bilangan pegawai yang ditempatkan di peringkat negeri dan daerah adalah pada tahap yang bersesuaian dengan bilangan petani, penternak dan nelayan. Ketua-ketua jabatan dan agensi perlu melihat semula cara-cara pengagihan (decentralization) tenaga kerja di peringkat bawah supaya perkhidmatan yang lebih cekap dapat diberikan.

Selaras dengan perkembangan semasa, Kementerian dan beberapa Jabatan dan agensi perlu di susun semula dengan pertambahan jawatan. Memandang kepada tambahan skop, kementerian ini perlu mengkaji semula keupayaannya untuk melaksanakan pembangunan industri asas tani. Amatlah wajar sekiranya Bank Pertanian Malaysia dikorporatkan untuk membolehkan bank tersebut memperkemaskan keupayaannya menyedia perkhidmatan perbankan kepada golongan sasaran.

Kementerian juga perlu memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan melalui pelaksanaan konsep Ministry of Agriculture Incorporated. Pendekatan ini bertujuan menggembeling seluruh pemikiran, tenaga dan sumber manusia daripada semua jabatan dan agensi kementerian bagi mengubah sektor pertanian menjadi lebih moden, dinamik dan berdaya saing. Melalui proses ini semua jabatan dan agensi kementerian adalah terlibat dalam memberi perkhidmatan secara bersepadu kepada golongan sasaran. Perkhidmatan yang dimaksudkan ialah khidmat nasihat teknikal, pembiayaan kredit, penyediaan infrastruktur, aspek-aspek pemasaran dan pengurusan pertanian moden.

Beberapa jawatankuasa perlu ditubuhkan untuk mengawasi secara hands-on pelaksanaan beberapa projek keutamaan seperti untuk mengawasi prestasi program dan projek yang disasarkan dan untuk menyelaras pelaksanaan projek Zon Industri Akuakultur dengan kerjasama Kerajaan-kerajaan Negeri. Kementerian juga perlu menubuhkan sebuah pasukan audit yang akan mengkaji semula semua projek yang dilaksanakan oJeh jabatan dan agensi dari segi keberkesanan projek berkenaan untuk menepati objektifnya dan membuat keputusan dari segi kedudukan pelaksanaan projek pada masa hadapan.

Kesimpulannya, potensi dan cabaran industri pertanian negara adalah berat memandangkan kepada persaingan global. Walau bagaimanapun, cabaran-cabaran ini menyediakan peluang-peluang baru yang boleh diambil kesempatan oleh swasta dan golongan sasaran. Bidang pertanian boleh dimajukan untuk menjana keuntungan dengan syarat dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dan sepenuh masa dengan menumpukan perhatian kepada kehendak pelanggan. Kerajaan perlu menjadi pemudahcara penglibatan semua pihak di dalam sektor ini dan segala tindakan perlu diambil untuk maksud tersebut. Semangat kerjasama teamwork antara semua yang terlibat dapat memastikan pencapaian yang lebih cemerlang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ASMAUL HUSNA